Skip to main content

DD152X Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 15.0 credits

Kurs-PM VT 2022-60547

Version 1 – 2022-07-07 07:45:10

Kursomgång

VT 2022-1 (Startdatum 2022-01-18, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Intelligenta system

Kurs-PM VT 2022

Presentation av kursen

Ett relativt stort självständigt arbete inom datalogi av utredande karaktär.

Kursen är avsedd för studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, med inriktning datateknik och kommunikation.

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version VT 2021

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska behandla ett datalogiskt intressant problem. För att uppgiften ska vara lämplig som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda.

Lärandemål

Studenten ska efter genomfört självständigt kandidatarbete i datalogi kunna

 • tillämpa färdigheter och kunskaper i datalogi på ett eget problem,
 • självständigt analysera och diskutera relevanta aspekter på och lösningar av ett större problem inom datalogi,
 • tillämpa standardmetoder från industri- och universitetsvärlden för planering, utförande, rapportering och utvärdering av självständiga design- och utredningsprojekt,
 • reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras vetenskapliga resultat,
 • dokumentera och presentera arbetet, muntligt och skriftligt, med krav på struktur, innehåll, presentation, formellt innehåll, stil och skrift
 • identifiera eget informationsbehov och självständigt skaffa de kunskaper och färdigheter som behövs för att lösa problemet,
 • självständigt planera och utföra en design eller undersökning i datalogi,
 • självständigt samla in och organisera krav och förväntningar på projektleverabler,
 • utvärdera dessa krav och förväntningar med hänsyn till tid och andra resurser.

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Examensuppgift ( XUPP )

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Fakta om kursomgång

Startdatum

2022-01-18

Kursomgång

 • VT 2022-60547

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Intelligenta system