Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ID1200 Operativsystem 6.0 credits

Kurs-PM HT 2020-50181

Version 1 – 2021-06-07 10:24:16

Kursomgång

HT 2020-1 (Startdatum 2020-08-24, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Datavetenskap

Kurs-PM HT 2020

Presentation av kursen

Kursen avser ge dig kunskap om hur operativsystem implementeras och hur man praktiskt skriver program som utnyttjar operativsystem, sk. systemprogrammering. 

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2020

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om principerna för och hur man kan implementera

 • abstraktioner av hårdvara
 • virtualisering av resurser och schemaläggning av uppgifter; främst vad avser exekvering, minne och persistent lagring.

Ett operativsystems uppbyggnad studeras för att öka kunskapen om dessa begrepp och även ge färdighet i att på ett effektivt sätt använda den abstraktionsnivå som ett operativsystem erbjuder.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara hur flertrådade processer är strukturerade,
 • förklara hur ett operativsystem kan hantera flera processer samtidigt.

För högre betyg skall studenten dessutom kunna

 • förklara hur virtualisering av minne implementeras,
 • förklara hur minneshantering implementeras,
 • förklara egenskaper för olika schemaläggningsalgoritmer,
 • förklara egenskaper för olika typer av processkommunikation,
 • förklara implementering av mer avancerade filsystem.

Förberedelser inför kursstart

Rekommenderade förkunskaper

För att kunna tillgodoräkna dig kursen skall du ha grundläggande kunskaper om hur datorer är uppbyggda och fungerar, motsvarande grundkursen i datorteknik, samt god programmeringsvana. 

Kurslitteratur

Kursen kommer att vara baserad på:

 • Remzi H. Arpaci-Dusseau och Andrea C. Arpaci-Dusseau, "Operating Systems: Three Easy Pieces", Arpaci-Dusseau Books.

Referenslitteratur:

 • Andrew S. Tanenbaum, "Modern Operating Systems", Prentice-Hall.  

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TENA - Tentamen, 6,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Tentamen ( TENA )

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2020-08-24

Kursomgång

 • HT 2020-50181

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Datavetenskap

Kontakter

Kursansvarig

Lärare

Examinator