Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

II1300 Ingenjörsmetodik 7.5 credits

Kurs-PM HT 2023-50143

Version 1 – 2023-06-22 13:33:23

Kursomgång

TIDAB TIEDB (Startdatum 2023-08-28, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Datavetenskap

Kurs-PM HT 2023

Presentation av kursen

Kursens syfte är att ge kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder och att ge grundläggande färdigheter i att använda olika ingenjörsverktyg, med betoning på projektmetodik, presentationsteknik och datorn som arbetsverktyg. Kursen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, muntliga presentationer, bokseminarium, studieplanering, projekt LEGO-robot med handledningar, projektpresentation samt en skriftlig kursrapport.

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2021

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Yrkesrollen som ingenjör

 • Intervju av en ingenjör

Att arbeta i projekt

 • Projektmetodik
 • Gruppdynamik
 • Projektledning
 • Projektverktyg
 • Projektarbete

Presentations- och informationsteknik

 • Informationssökning
 • Rapportskrivning
 • Muntlig presentationsteknik
 • Datorbaserade presentationshjälpmedel
 • Webb-publicering

Att använda datorn som arbetsverktyg

 • Ordbehandlings- och kalkylprogram
 • Presentations- och ritprogram

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • reflektera över ingenjörens yrkesroll och förhållningssätt inom bl a etiska, miljö- och hållbarhetsfrågor
 • reflektera över och tillämpa grundläggande ingenjörsmetoder för att i grupp planera och genomföra ett mindre IT-projekt 

i syfte att

 • få kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder och ingenjörens yrkesroll
 • få grundläggande färdigheter i att använda olika ingenjörsverktyg med betoning på projektmetodik, presentationsteknik och datorn som arbetsverktyg.

Kopplingar till examensmål

Kursen ges för programmen Högskoleingenjör i Datateknik (TIDAB) och Högskoleingenjör i Elektronik och Datorteknik (TIEDB).

Kursen bidrar till att följande examensmål uppfylls.

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden (för datateknik respektive elektronik och datorteknik) och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Sven Eklund: Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren
Fjärde upplagan, förlag Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-07275-3

Ytterligare material publiceras i Canvas före och under kursen.

Utrustning

Inga krav på utrustning finns, men en bärbar dator kommer att vara till nytta under kursen.

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, Betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

För att få betyget P (godkänt) ska båda momenten INL1 och PRO1 i kursen vara godkända med betyget P. För vart och ett av momenten INL1 och PRO1 ska följande delmoment vara godkända:

Inlämningsuppgifter ( INL1; 4,5 hp )

 • Muntlig presentation 1
 • Muntlig presentation 2: genomförande av ingenjörsintervju och muntlig presentation
 • Bokseminarium: förberedelseuppgift och aktivt deltagande i seminariet
 • Rapportworkshop 1: hållbarhetsrapport och aktivt deltagande i workshop
 • Rapportworkshop 2: utkast till kursrapport och aktivt deltagande i workshop
 • Kursrapport

Deltagande förutsätter närvaro på plats, om inte annat meddelas under kursen.

Projekt ( PRO1; 3 hp )

 • Projektarbete: aktivt deltagande
 • Handledningstillfällen: aktivt deltagande vid 5 tillfällen
 • Muntlig projektpresentation: aktivt deltagande i en individuell presentation och en presentation i grupp
 • Praktisk demonstration: aktivt deltagande

Deltagande förutsätter närvaro på plats, om inte annat meddelas under kursen.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier och presentationer.

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

Det här avsnittet beskriver hur examinationen bidrar till att uppfylla kursmålen. Kursmålen upprepas här numrerade: efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • (1) reflektera över ingenjörens yrkesroll och förhållningssätt inom bl a etiska, miljö- och hållbarhetsfrågor,
 • (2) reflektera över och tillämpa grundläggande ingenjörsmetoder för att i grupp planera och genomföra ett mindre IT-projekt 

i syfte att

 • (3) få kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder och ingenjörens yrkesroll,
 • (4) få grundläggande färdigheter i att använda olika ingenjörsverktyg med betoning på projektmetodik, presentationsteknik och datorn som arbetsverktyg.

Momenten i examinationen upprepas här med hänvisning till det eller de kursmål som momentet hjälper till att uppfylla.

Momentet Inlämningsuppgifter, INL1

 • Muntlig presentation 1: mål 4.
 • Muntlig presentation 2, genomförande av ingenjörsintervju och muntlig presentation: mål 1, 3 och 4.
 • Bokseminarium, förberedelseuppgift och deltagande i seminariet: mål 2, 3 och 4.
 • Rapportworkshop 1: mål 1 och 4.
 • Rapportworkshop 2: mål 1 och 4.
 • Kursrapport: mål 1 och 4.

Momentet Projektarbete, PRO1

 • Projektarbete, aktivt deltagande: mål 2 och 4
 • Handledningstillfällen, aktivt deltagande vid 5 tillfällen: mål 2, 3 och 4.
 • Muntlig projektpresentation, aktivt deltagande i en individuell presentation och en presentation i grupp: mål 4.
 • Praktisk demonstration, aktivt deltagande: mål 4.

Möjlighet till komplettering

Inlämnade men underkända uppgifter behandlas på samma sätt som uppgifter som inte lämnats in.

För vissa uppgifter anges här att de redovisas enligt överenskommelse med examinator. Tillfällen för redovisning blir i samband med omtentaperioden i december 2023. Inga tillfällen schemaläggs. I stället kontaktar varje student examinator via KTHs e-post, under anmälningstiden för de omtentor som ges i omtentaperioden. Examinator kan ge annan lärare i uppdrag att leda redovisningen.

Huvudregel: om ett kursmoment - INL1 eller PRO1 - inte är färdigredovisat innan 31 maj 2024 så ska studenten genomföra hela momentet, med alla delar, under en kommande kursomgång. Då gäller instruktioner och kurs-PM för den nya kursomgången.

Undantag från huvudregeln: om en student godkänts på muntlig presentation 1, muntlig presentation 2 och bokseminarium, så behöver studenten inte genomföra just de delarna av INL1 i den nya kursomgången.

Kursmomentet INL1

 • Muntlig presentation 1 redovisas enligt överenskommelse med examinator.
 • Muntlig presentation 2 och ingenjörsintervjun: om ingenjörsintervjun inte genomförts så får studenten genomföra och redovisa en intervju individuellt. Redovisning enligt överenskommelse med examinator. Har ingenjörsintervjun genomförts, men en student inte redovisar den, så får studenten redovisa gruppens intervju individuellt enligt överenskommelse med examinator.
 • Förberedelseuppgiften för bokseminariet är krav för deltagande i seminariet. Om förberedelseuppgiften inte lämnats in i tid, så redovisar studenten bokseminariet enligt överenskommelse med examinator.
 • Om studenten inte deltar aktivt i bokseminariet, så får studenten redovisa bokseminariet enligt överenskommelse med examinator.
 • Inlämningsuppgiften efter bokseminariet kan lämnas in under omtentaperioden i december 2023.
 • Förberedelseuppgiften för rapportworkshop 1 är krav för deltagande i workshopen. Om förberedelseuppgiften inte lämnats in i tid, så redovisar studenten workshopen enligt överenskommelse med examinator.
 • Om studenten inte aktivt deltar i rapportworkshop 1, så får studenten redovisa workshopen enligt överenskommelse med examinator.
 • Förberedelseuppgiften för rapportworkshop 2 är krav för deltagande i workshopen. Om förberedelseuppgiften inte lämnats in i tid, så redovisar studenten workshopen enligt överenskommelse med examinator.
 • Om studenten inte aktivt deltar i rapportworkshop 2, så får studenten redovisa workshopen enligt överenskommelse med examinator.
 • Inlämningsuppgiften efter rapportworkshop 2 kan lämnas in under omtentaperioden i december 2023.
 • Kursrapporten kan lämnas in under under omtentaperioden i december 2023. 

Kursmomentet PRO1

 • Projektarbete: en student som inte deltagit aktivt i projektarbetet kan inte komplettera. Studenten får i stället genomföra hela momentet PRO1, med alla delar, under en kommande kursomgång.
 • Handledningstillfällen:
  • En student som aktivt deltagit i 4 av 5 tillfällen, och i den praktiska projektdemonstrationen, behöver inte komplettera.
  • En student som aktivt deltagit i 4 av 5 tillfällen, men inte i den praktiska projektdemonstrationen, kompletterar det missade handledningstillfället enligt överenskommelse med examinator.
  • En som aktivt deltagit i 3 tillfällen kompletterar de 2 missade handledningstillfällena enligt överenskommelse med examinator.
  • En som aktivt deltagit i 2 tillfällen, och i den praktiska projektdemonstrationen, kompletterar de missade handledningstillfällena enligt överenskommelse med examinator.
  • En som aktivt deltagit i 2 tillfällen, men inte i den praktiska projektdemonstrationen, kan inte komplettera. Den studenten får i stället genomföra hela momentet PRO1, med alla delar, under en kommande kursomgång. Detsamma gäller om en student har deltagit i 0 eller 1 handledningstillfälle.
 • Muntlig projektpresentation: en student som deltagit i minst 4 handledningstillfällen behöver inte komplettera. I annat fall behövs komplettering enligt överenskommelse med examinator.
 • Praktisk projektdemonstration: en student som deltagit i minst 4 handledningstillfällen behöver inte komplettera. Se också punkten om komplettering av handledningstillfällen.

Möjlighet till plussning

Kursen har betygsskala P/F (Pass/Fail, godkänt eller underkänt), så plussning till högre betyg än P är inte möjligt.

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Kursspecifika regler

EECS-skolans hederskodex för lärare och studenter gäller i denna kurs. Det som står här är förtydliganden, men det finns inga undantag från hederskodexen.

Diskussion med andra är tillåtet för alla uppgifter.

Litteratur och online-källor får användas som hjälpmedel, men en inlämning eller redovisning får bara till liten del bestå av citerat material från litteratur och online-källor. Det som är citerat material måste vara tydligt markerat, och källan måste anges tydligt. Lagar och regler om upphovsrätt måste alltid följas.

Chattbottar som exempelvis Bing AI, ChatGPT och liknande får användas som hjälpmedel, men en inlämning eller redovisning får bara till liten del bestå av material från chattbottar. Material från chattbottar ska markeras och redovisas tydligt, precis som annat material som studenten inte gjort själv. Chattbottar ger svar som ser trovärdiga ut, även när svaren inte stämmer med verkligheten, och chattbottar får därför inte användas alls som källor till faktauppgifter.

Muntlig presentation 1 görs individuellt. Feedback ges individuellt till andra som presenterat. Denna feedback sammanställs och lämnas in individuellt.

För muntlig presentation 2 görs ingenjörsintervjun i grupp, medan presentationen görs individuellt.

Inför bokseminariet görs förberedelseuppgiften individuellt. Vid själva bokseminariet diskuteras boken i grupp. Inlämningen efter seminariet ska göras av varje student separat, men alla studenter i samma grupp får lämna in likadana dokument.

Inför rapportworkshop 1 görs förberedelseuppgiften (hållbarhetsrapporten) individuellt. Vid själva workshopen diskuteras förberedelserna i grupp. Inlämningen efter workshopen ska göras av varje student separat.

Inför rapportworkshop 2 görs förberedelseuppgiften (utkast till kursrapporten) individuellt. Vid själva workshopen diskuteras förberedelserna.

Om Quiz i Canvas tillkommer under kursens gång ska de göras individuellt.

Kursrapporten skrivs individuellt.

Projektarbetet görs i grupp.

Varje student ska aktivt delta i handledningstillfällena.

Den muntliga projektpresentationen består av en individuell muntlig presentation och en muntlig presentation i grupp. Varje student ska genomföra den individuella presentationen och delta i presentationen i grupp.

Den praktiska demonstrationen görs i grupp, men varje student ska delta.

Disciplinära följder

Studenten är skyldig att ta del av och följa givna instruktioner om vad som gäller vid examination, och det kan leda till disciplinära påföljder i form av varning eller avstängning om studenten inte följer instruktionerna.

Ytterligare Information

Nyckelbegrepp

Här anges några nyckelbegrepp på svenska, med engelsk översättning. Begreppen är uppräknade i svensk bokstavsordning, utan prioritering eller gruppering.

 • Anteckningar - notes
 • Arbetsmiljö - working environment
 • Bilaga (till e-postmeddelande) - attachment (to an e-mail message)
 • Bilaga (till rapport) - appendix (to a report)
 • Ergonomi - ergonomics
 • Etik - ethics
 • Examen - qualification
 • Experiment - experiment
 • Få examen - graduate
 • Grupparbete - teamwork
 • Gruppdynamik - group dynamics
 • Hakparenteser - square brackets
 • Hållbar - sustainable
 • Hänvisning - reference
 • Högskola - university college
 • Ingenjör - engineer
 • Intervju - interview
 • Jämställdhet - equality
 • Klammerparenteser - curly brackets
 • Konstruktion av robot - robot design
 • Kroppsspråk - body language
 • Källa - source
 • Lärande - learning
 • Miljö - environment
 • Miljömässig - environmental
 • Modellering - modeling
 • Muntlig presentation - oral presentation
 • Mångfald - diversity
 • Planering - planning
 • Presentation - presentation
 • Presentationsbilder - presentation slides
 • Presentationsteknik - presentation skills
 • Programmering - programming
 • Projekt - project
 • Projektdefinition - project proposal
 • Projektgrupp - project team
 • Projektmetod - project methodology
 • Reflektion - reflection
 • Sats (i program) - statement (in a program)
 • Slinga (i program) - loop (in a program)
 • Universitet - university
 • Utveckling - development
 • Vetenskaplig rapport - scholarly report
 • Vetenskapligt förhållningssätt - scientific approach
 • Värderingsförmåga - judgment
 • Yrkesroll - professional role
 • Återkoppling - feedback
 • Ögonkontakt - eye contact

Fakta om kursomgång

Startdatum

2023-08-28

Kursomgång

 • TIDAB TIEDB HT 2023-50143

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Datavetenskap

Kontakter