Hoppa till huvudinnehållet

LS1434 Franska B1 för ingenjörer 7,5 hp

Kurs-PM HT 2021-3

Version 1 – 2021-12-14 15:23:43

Kursomgång

HT 2021-3 (Startdatum 2021-08-30, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kurs-PM HT 2021-3

Presentation av kursen

En kurs där du lär dig att använda språket i olika situationer. Löpande inlämningsuppgifter, snabb feedback, många interaktiva övningar med fokus på bland annat frågor relaterade till teknik och hållbar utveckling. 

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2019

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fördjupning av den franska grammatiken. Träning i att läsa och presentera texter av allmän och teknisk karaktär. Övningar i att uppfatta och föra samtal. Skriftlig produktion (t.ex. sammanfattningar, brev, CV).

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B1 med vissa inslag på B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

Hörförståelse
• förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnesområden (B1)

Läsförståelse
• förstå och redogöra för kortare autentiska texter med teknisk anknytning (B1/B2)

Muntlig interaktion och produktion
• samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, aktuella händelser (B1)
• ge en individuellt utarbetad presentation av specialiserad karaktär (B1)

Skriftlig produktion
• författa olika texttyper av allmän och fackspråklig karaktär (B1)

Förberedelser inför kursstart

Särskilda förberedelser

Till första kurstillfället ska all kursinformation som står i Canvas under Moduler/Kursinformation läsas.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Kontrolluppgift ( KONA )

Löpande examination ( LEXA )

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Lärare

Examinator

Fakta om kursomgång

Kursen ges av

ITM/Lärande

Undervisningsspråk

Svenska

Kursomgång

HT 2021-3 (Startdatum 2021-08-30, Svenska)

Kontakter

Kursansvarig

Lärare

Examinator