Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1532 Svenska B1/B2 för ingenjörer 7.5 credits

Kurs-PM VT 2021-45002

Version 1 – 2021-05-19 10:55:41

Kursomgång

Intensiv jun (Startdatum 2021-06-01, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kurs-PM VT 2021

Presentation av kursen

På den här kursen får du:

 • öva dig på att förstå och uttrycka dig på svenska i olika situationer, både informella och formella.
 • lära dig mer om den svenska arbetsmarknaden och öva dig på att presentera dig själv, din utbildning och ditt framtida yrke i formella situationer.
 • öva dig på att prata om klimat och hållbar utveckling på svenska.
 • läsa och lyssna på nyheter på svenska.
 • läsa en svensk skönlitterär text och se svenska filmer och tv-program
 • lära dig mer om det svenska samhället, svenska traditioner och Sveriges historia.

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2019

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningar i att förstå och uttrycka sig på mer nyanserad svenska. Övningar i muntlig kommunikation och muntliga presentationer. Läsning av autentiska texter som rör samhälle, arbetsliv och teknik. Skrivning av texter om varierande ämnen inom sina intresseområden.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B1 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

Hörförståelse
- förstå innehållet i tydligt standardtal om ämnen som exempelvis arbetsliv och teknik
- förstå samtal och längre muntliga framställningar såsom en enklare argumentation om kända ämnen, om språket inte är alltför formellt och avancerat

Läsförståelse
- förstå autentiska texter skrivna på högfrekvent språk som rör samhälle, arbetsliv och teknik

Muntlig interaktion
- samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen med anknytning till vardagslivet, aktuella händelser och arbetslivet eller av personligt intresse

Muntlig produktion
- återberätta händelseförlopp och beskriva intryck och erfarenheter som rör vardagsliv och personliga intresseområden

Skriftlig produktion
- skriva texter om varierande ämnen inom sina intresseområden och framhäva den personliga innebörden av händelser och erfarenheter

Förberedelser inför kursstart

Särskilda förberedelser

Instruktioner till första kurstillfället finns i Canvas.

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl, Rivstart: svenska som främmande språk. B1 + B2, Textbok, 2:a uppl., Natur & Kultur, Stockholm, 2015.

Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl, Rivstart: svenska som främmande språk. B1 + B2, Övningsbok, 2:a uppl., Natur & Kultur, Stockholm, 2015.

Artiklar och andra texter distribueras via Canvas.

Referenslitteratur

Viberg, Å., Ballardin, K., & Stjärnlöf, S. .Essentials of Swedish Grammar. A Practical Guide to Mastery of Swedish. Mac Graw Hill, New York. 1984.

Free resource online: http://www.ord.se/: Norstedts svensk-engelska, engelsk-svenska, limited version.

Ytterligare referenser och hjälpmedel finns samlade på kursens Canvassida.

Utrustning

Du måste ha en dator med fungerande kamera och mikrofon.

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

 • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
 • LEX1 - Löpande examination, 6,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Kursen har löpande examination i form av skriftliga och muntliga uppgifter som redovisas individuellt eller i grupp under eller utanför lektionstid. Studenten får formativ feedback på uppgifterna och har rätt till komplettering, men måste klara av samtliga examinationsmoment inom föreskriven tid på en godkänd nivå för att få slutbetyg.

Kursen innehåller även självrättande examinationsuppgifter (i Canvas) som ska göras mellan givna datum. En student som missar eller underkänns på en eller flera av dessa uppgifter har rätt att göra en kompletterande uppgift i slutet av kursen. 

En översikt över alla examinerande moment finns i Canvas.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2021-06-01

Kursomgång

 • Intensiv jun VT 2021-45002

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kontakter