Skip to main content

MF1016 Elektroteknik 9.0 hp

Kurs-PM VT 2022-1

Version 2 – 2021-12-08 13:48:45

Kursomgång

VT 2022-1 (Startdatum 2022-01-18, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kurs-PM VT 2022-1

Presentation av kursen

En övergripande målspecifikation kan sammanfattas i att teknologen efter genomgången kurs har tillräckliga kunskaper för att konstruera enklare styrsystem och dimensionera en elmotordrift på systemnivå.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Strömkretslära: Likström, växelström och transienta förlopp. Analogi mellan elektriska och mekaniska storheter.

Elektrisk mätteknik: Mätning med visande instrument samt med oscilloskop. Användning av LabView.OP-förstärkarens modell och hur den används i förstärkarkopplingar och som komparator. Användning av filter för att filtrera fram eller bort ett frekvensområde.

Digital elektronik och mikrodatorteknik: Transistorn i digitaltekniska applikationer. Analys och syntes av kombinationskretsar. Analys av sekvenskretsar. Mikroprocessorers arbetssätt. Användning av mikrokontroller i enkla tillämpningar. Analoga kretsar för anpassning av givarsignaler i samband med A/D-omvandling. Exempel på givare t ex enkoder.

Elmotoranläggningar: Enfas och trefassystem. Likströmsmotorns och permanentmagnetiserade synkronmotorns teori och egenskaper. Principer för varvtalsstyrning av motorer. Mekaniska och termiska övergångsförlopp i motoranläggningar. Val av motorstorlek vid varierande last. Matningsdon och kraftelektronik till elmotorer. Exempel på givare i samband med motordrift. Beräkning av spännings och strömbehovet för en motordrift.

Hållbar utveckling: Elbilar och olika hybridbilskoncept. Beräkning av storheter såsom t ex energi, effekt, dragkraft, hastighet, acceleration, ström och spänning i olika delar av en elbil eller hybridbil under olika driftförhållanden, t ex acceleration eller vid regenerativ bromsning. Dimensionering av energilager  såsom batterier och kondensatorer (ultracap).

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Analysera, dimensionera och använda system som har en elektroteknisk del. Exempel är elektromekaniska och/eller elektrokemiska system.
  • Koppla upp kretsar, utföra mätningar samt diskutera mätresultat.
  • Utforma styrningen av ett system av den art som åsyftas i mål 1 ovan.
  • Analysera, dimensionera och använda kretsar avsedda för signalbehandling och använda enkla digitala filter.

Läraktiviteter

De tre Examinationsmomenten är det enda obligatoriska. Dessa är laborationer, automaträttade obligatoriska inlämningsuppgifter och tentamen. Tentamen och tidsgränsen för de automaträttade obligatoriska inlämningsuppgifterna ligger i slutet av kursen. Detta innebär att studenten själv måste ta ansvar för sina egna studier i högre grad än vad som är fallet om det finns till exempel kontrollskrivningar eller andra moment som ger bonus till tentamen. Upplägget premierar mognad och ansvarstagande.  Till stöd finns ett arbetsschema i canvas som bland annat ger en rekommenderad takt för de automaträttade inlämningsuppgifterna. Examinationen av laborationerna sker dock kontinuerligt under kursens gång.

Vi vill stödja olika lärstilar, därför finns mycket dokumentation och videos på kurswebben för de som vill studera själva och/eller för repetition osv. På övningarna är det kort upprepning av teori följt av uppgiftslösning. Räknestugorna ägnas åt frågor från studenter angående uppgifter, labbar eller dylikt.

Inlämningsuppgifter

Examinationsmoment INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Inlämningsuppgifterna är utformade för att stödja din inlärning i ämnet. De är automaträttade och löses via Canvas. Inlämningsuppgifterna bör göras i den takt som anges i arbetsschemat. Detta för att du ska jobba kontinuerligt. Det finns dels obligatoriska automaträttade uppgifter och dessa är på nivå E som kan ge godkänt kursmoment i ladok (INL1). Dessutom finns frivilliga automaträttade uppgifter.

Laborationer

Examinationsmoment LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Fullföljda laborationer ger godkänt kursmoment (LAB1, 3p). Samtliga laborationer måste genomföras före aktuella tidsgränser. Kontrollera på Mina Sidor att Dina laborationer är rapporterade i LADOK en vecka efter tentamen.  Om någon laboration inte blir klar i tid så finns en möjlighet att göra klart den i uppsamlingsperioden i slutet av kursen. Det som därefter återstår kan göras klart i nästa kursomgång. Alla laborationer måste göras inom loppet av 18 månader.

Tentamen

Examinationsmoment TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Anmälan till tentamen är obligatorisk och sker på Mina sidor (KTH-nivå).

Tentamenstid: 4 timmar

Tentamenshjälpmedel: Räknedosa,  samt Betahandbok eller liknande. Tillåten formelsamling i Elektroteknik. På en avsedd sida  i formelsamlingen får egna handskrivna anteckningar inklusive handritade bilder finnas, dock inga lösta uppgifter eller beskrivningar av lösningar. På de övriga sidorna i formelsamlingen får endast platsmarkeringar skrivas in. Utskriften av formelsamlingen skall vara A4 och dubbelsidig. Hjälpmedlen delas ej ut vid tentamenstillfället. Länk till extentor och formelsamling finns nedan.

Tentamen består av två delar och är fyra timmar lång

Del E_del Har 5 uppgifter  med sammanlagt 20 deluppgifter a) b) c) ... där man kan få 0p eller 1p per deluppgift.  Totalt max 20p. Ger betyg F, Fx eller E.

Del A_del  Har 5 uppgifter och totalt 20P. Ger betyg E till A om betyg E på E_del.

E_del är begränsad på så sätt att alla områden, moduler i arbesschemat inte ingår. Ytterligare en begränsning är att uppgifterna är av mer grundläggande karaktär, Uppgifter från nedanstående modul i arbetsschemat kommer inte att ingå:

-Mikrokontrollern och omvärden.

Gränserna kan på förekommen anledning ändras av examinator

14P på E_del ger Fx.

För betyg E krävs att minst 15p blir godkända på del E_del.

För högre betyg än E krävs dessutom resultat på del A_del enligt nedan.

För betyg D krävs minst 5p.

För betyg C krävs minst 9p.

För betyg B krävs minst 13p.

För betyg A krävs minst 17p.

Årscykel för tentor

Ordinarie tentamen efter P2 (Januari) samt efter P4 (juni).  Omtentamen i augusti. Alla tillfällen kan utnyttjas oavsett kursomgång och program.

Förberedelser inför kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, Betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, Betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Kursen ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Undervisningsspråk

Svenska

Kursomgång

VT 2022-1 (Startdatum 2022-01-18, Svenska)