Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå 15.0 credits

Kurs-PM VT 2021-60021

Version 1 – 2021-06-05 23:03:58

Kursomgång

FiM (Startdatum 2021-01-18, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kurs-PM VT 2021

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version VT 2021

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bygger på ett eget fördjupat arbete avseende någon väsentlig frågeställning eller delområde inom ämnet mekatronik. I seminarieform, men framförallt genom egen sökande, inhämtas nödvändiga kunskaper för att belysa, besvara och diskutera valda problemställningar.

Vissa delar av kursen genomförs i grupper om 2-3 studenter medan andra delar genomförs individuellt.

I kursen ingår, förutom att skriftligen och muntligen presentera en individuell uppsats, även att kritiskt granska och opponera på andras arbete.

Lärandemål

Utifrån de av KTH:s fastställda mål för examensarbete för kandidatexamen ska studenten kunna:

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet

2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7.  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik

Läraktiviteter

Kursen är uppdelat i flera moment, med föreläsningar i form av videoklipp i varje moment. Vissa moment som är extra viktiga har fler videoklipp som t ex om Arduino. Det finns flera valfria quiz som hjälper studenter att själva kontrollera sina kunskapsnivåer inom olika områden.

Vi tillämpar "flippad klasrum" och kring varje moment organiseras ett seminar med dialog och diskussion kring momentets tema. I Diskussions forum i Canvas utrymme diskuterar vi alla möjliga utmaningar som inträffas under kursens gång.

De teoretiska moment är följande:

M1 Binary and hexadecimal system
M2 Structured programming
M3 Microcontroller
M4 Motors
M5 Givare och sensors
M6 Cyber-Physical Systems (CPS)
M7 Search litterature, oral presenting and written repport

Förutom teretiska genomgångar med respektive multimediala kursmaterial till varje moment organiseras flera praktiska workshop.

De praktiska workshop är följande:

W1 Programmering av Arduino
W2 Lödning
W3 3D-printning

Kursens Canvas-utrymme byggdes på under flera år och allt material som ligger där är ett resultat av samarbetet mellan studenter och arbetsteamet som hjälper studenter med deras KEX i mekatronik. I dags läge erbjuder vi inom Canvas-utryme:

MF133X Bibliotek - med flera böcker och länkar till vissa böcker som kan användas som vetenskapliga källor i rapport skrivning.

Arduino Introduction - med flera lärorika online material för självlearning om Arduino

H-brygga - med CAD ritning och instruktioner hur man bygger en H-brygga

CAD-modeller - med en samling av användbara och lärorika online verktyg för KEX i mekatronik.

Här ni flera idéer om hur vi kan göra ännu bättre Canvas utrymme är ni varmt välkomna med egna bidrag.

 

 

 

Detaljplanering

Läraktivitet Innehåll Förberedelse
Introduktion Studenter ska organisera sig i grupper av två studenter och de ska komma överens om projekt som de ska bygga,  undersöka och skriva en rapport om. Hitta gärna en samarbetspartner i förväg och kom överens om vilket projekt är ni båda intresserade av.
En rad föreläsnignar M1-M7 Föreläsningar från Binära system till Cyber-Physiska System Föreläsnignar är inte obligatoriska men stark rekommmenderade.
Seminar 10 %

Studenter presenterar sina mekatroniska projektförslag som måste innehålla tre delar:

- mekanisk del

- elektrisk del

programmerbar del med en mikrodator

Inlämnings uppgift  INL10 skall innehålla:

- rapportens KTH-mall skall användas

- "Introduction" skall innehålla beskrivning av projektförslag

- "Referens List" skall innehålla minst fem vetenskapliga artiklar och/eller examensrapporter inom det område

Två programmerings uppgifter

- Prog 1 - Arduino kod (txt)

- Prog 2 - Acumen kod (simulering av egen konstruktion) (txt)

Valfria workshop erbjuds för nybörjare i programmering.
Seminar 50%

- inlämning  INL50 skall innehålla teoridelen i  rapporten (pdf)

- INL50 skall inlämns till den första kamratgranskning (pdf)

- presentation av påbörjad konstruktion (mp4)

Genom diskussion och utmaningar i olika konstruktioner får vi inblick i  olika tekniska lösningar.
Seminar 80%

- nästan klar konstruktion (mp4)

- planering av mättning och rapportering av resultat

- inlämning av rapprot till den andra kamratgranskning (pdf)

Genom diskussion och utmaningar i olika konstruktioner får vi inblick i flera rapporter och därmed förbättrar vi egen skrivande.
Seminar 100%

Inlämningar:

- rapport i pdf format

- muntlig presentation i mp4

- poster presentation i pdf (KTH-mall)

 

Under hela kursen jobbar vi med förberedelse av slutinlämningar.
KEXPO

Examens arbete ska publiceras och studenternas godkännande till publicering krävs.

Försök att undvika projekt med företag eller andra organisationer som skulle kunna förhindra publicering av examensarbete.


Schema VT-2021-FIM

Förberedelser inför kursstart

Rekommenderade förkunskaper

Kursen MF1016 Elektroteknik samt en kurs i programmering.

Särskilda förberedelser

Studenter som funderar på sitt KEX-arbete rekommenderas kontakta examinator i MF133X (subasic@kth.se) för att få tillgång till en samling av KEX-arbete från tidigare kursomgångar publicerade i DiVA. Genom att läsa rapporter och titta på muntliga presentationer från tidigare kursomgångar kan de nya studenter få en bredare information om vad kan de förvänta sig i kommande KEX i mekatronik. Samtidigt får de nya studenter inspiration och nya ideér om sina egna projekt i kommande KEX imekatronik.

Kurslitteratur

Med KEX-arbete knuter vi säcken för den treåriga utbildningen och därmed kurslitteratur i alla lästa kurser kan vara aktuella som kurslitteratur i KEX i mekatronik. Beroende av de specifika behov för just din konstruktion har vi ett bibliotek av olika online böcker tillgängliga inom Canvas-utrymme. Utöver det kommer de vetenskapliga artiklar som ni själva hittar i KTHB-databaser.    

Utrustning

I KEX i mekatronik ligger fokus både på vetenskapliga skrivande som i praktiska byggande av en konstruktion som sedan används som en platform för undersökning av några forsknignsfrågor. Bygget av egna konstruktioner äger rum i våra elektro-labsalar Wenström och von Neuman på Brinelvägen 83. All utrustning där får användas fritt, alla komponentes tillhandahåls av assisstenter på plats och komponenter som saknas på vår interna lager beställs av personalen på plats. Varje projekt beviljas 1000;. kr för inköp av komponenter som saknas i lagret.

Programvara

Det är fritt att välja en miktordator till sin mekatronisk konstruktion. Flesta av projekt byggs med Arduino och en del är gjort med Rapbery Pi. Programvaror är installerade i datorer i labsalarna.

En hel team är engagerad i KEX i mekatronik och det finns alltid minst en assisstent i en labsal (på våra schemalagda tider) och en lärare online under arbets tid som hjälper våra studenter.

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För godkänd kurs fodras godkänd uppsats samt deltagande i samtliga obligatoriska moment.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Examensuppgift ( XUPP )

- att organisera en projektgrupp av två studenter (om undantag inte görs)

- INL10 - inlämnings uppgift av 10% - ett förslag av eget projekt - rapportens "Introduktion" baserade på minst fem vetenskapliga artiklar - rapportens "Reference List" och skriven i  KTH-mall (gruppuppgift)

- PROG1 - Programmerings upgift nr 1 - Arduino kod (gruppuppgift)

- INL50 - inlämnings uppgift av 50% rapport (teoretisk delen - "Methodology" i rapporten) (gruppuppgift)

- kamratgranskning av 50% inlämnings uppgifter (individuellt)

- PROG2 - Programmering av uppgift nr 2 - simulering i Acumen (gruppuppgift)

- INL80 - inlämnings uppgift av 80% - nästan färdig rapport och konstruktion

- kamratgranskning av 80% inlämnings uppgifter (individuellt)

- INL100 KEXPO är gruppuppgift och består av tre delar:

             - examensarbetes rapport (pdf - KTHs mall)

             - examensarbetes muntliga presentation (mp4)

             - examensarbetes poster (pdf - KTHs mall)

Övriga krav för slutbetyg

De av KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete för kandidatexamen är:

En litteraturstudie är genomförd och innehåller beskrivning av tillämpliga metoder inom ämnesområdet och orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vald metod är motiverad och baserad på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Relevanta kunskaper från utbildningens kurser används på ett adekvat sätt.

Examensarbetets uppgift hanteras till stor del självständigt. Väl valda databaser och sökverktyg används. Relevant litteratur och kunskap integreras i examensarbetet. Behovet av ytterligare kunskap diskuteras.

Examensarbetet innehåller en tydlig problemformulering och en progression i hanterandet av denna. En kritisk diskussion förs kring relevanta företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till arbetet. Adekvata bedömningar kopplade till examensarbetets frågeställning(ar) genomförs.

Den arbetsplan som tagits fram under inledningen av examensarbetet har följts. Arbetet är utfört inom överenskommen tid och med den metodik som överenskommits.  Eventuella ändringar i planeringen eller i arbetet utgörs av överenskommelser mellan student och handledare.

Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och sammanhängande. Referaten av källorna har relevans, är självständigt formulerade och väl integrerade. Såväl muntlig presentation och opposition som kommunikation under arbetets gång påvisar förmågan att presentera och lyhört diskutera arbetet med olika parter t.ex. uppdragsgivare, handledare, lärare, forskare och studenter.

Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, motivera, kritisera och rekommendera.  Relevanta ämnesmässiga bedömningar med vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet. Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant.

Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. Studenten visar förmåga att pröva och värdera information i diskussioner av uppgiften. Studenten visar på initiativförmåga och är öppen för handledning och kritik. Examensarbetet utförs till stora delar självständigt. 

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

För att få P som slutbetyg skall studenten:

- lämna in ALLA obligatoriska inlämnings uppgifter (både individuella och gruppuppgifter) i god tid,

- aktivt delta i kursens (10%, 50%, 80% och KEXPO) seminarium

- lämna in två programmerings uppgifter, den ena i Arduino och den andra simulerings verktyg  Acumen

- aktivt delta i kamraträttning  med kritisk granskning av sina kamraters inlämnings uppgifter

- lämna in slutrapport (pdf), muntlig presentation (mp4) och en poster presentation (pdf).

 

Möjlighet till komplettering

Deltagande i KEXPO, som organiseras på slutet av kursen, är obligatorisk och det finns ingen möjlighet att kompletera om man missar KEXPO. För att delta i KEXPO alla obligatoriska uppgifter under kursens gång måste godkännas.

Möjlighet till plussning

Slutbetyg i KEX i makatronik är P eller F utan möjlighet till plusning.

Möjlighet till ersättningsuppgifter

Det finns ingen möjlighet till ersätningsuppgifter.

Resultatrapportering

Efter KEXPO registeras slutbetyg i LADOK.

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2021-01-18

Kursomgång

  • FiM VT 2021-60021

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontakter

Kommunikation i kursen

I KEX kursen i mekatronik (MF133X) diskuterar vi om allt möjligt, grammatiska regler, LaTeX koder, programmerings koder för Arduino och objekt-orienterad programmering i Acumen, om olika verktyg och olika tekniska lösningar, om nya komponenter...

Vi stötar varandra och hjälps åt vid behov och det är viktigt att varje student håller sig informerad. Att besöka Diskussions forum, både den gemenesamma och den egna gruppens  diskussions forum skall besökas minst en gång per dag. All viktig information sker via Canvas utrymme och studenter ombes att använda den gemmensama Diskutions forum för frågor av allmäna karaktär. 

Obs! I skrivandes stund går INTE att koppla e-mail till egna grupps Canvas utrymme - den måste besökas för att läsa nya meddelande.

Kursansvarig

Lärare

Lärarassistenter

Examinator