Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå 15.0 credits

Kurs-PM VT 2022-60582

Version 1 – 2021-06-05 23:06:45

Kursomgång

FiM (Startdatum 2022-01-18, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kurs-PM VT 2022

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version VT 2021

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bygger på ett eget fördjupat arbete avseende någon väsentlig frågeställning eller delområde inom ämnet mekatronik. I seminarieform, men framförallt genom egen sökande, inhämtas nödvändiga kunskaper för att belysa, besvara och diskutera valda problemställningar.

Vissa delar av kursen genomförs i grupper om 2-3 studenter medan andra delar genomförs individuellt.

I kursen ingår, förutom att skriftligen och muntligen presentera en individuell uppsats, även att kritiskt granska och opponera på andras arbete.

Lärandemål

Utifrån de av KTH:s fastställda mål för examensarbete för kandidatexamen ska studenten kunna:

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet

2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7.  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik

Läraktiviteter

- Föreläsningar - för vidare info se kursens Canvas sida Startsidan - Moduler med planerade föreläsningar

- Workshop - för vidare info se kursens Canvas sida Startsidan - Moduler med planerade workshop

- Laborativa övningar - för vidare info se kursens Canvas sida Startsidan - Moduler med planerade laborativa övningar

- Obligatoriska semianarier - för vidare info se kursens Canvas sida Startsidan - Moduler med obligatoriska 10%, 50% , 80% och KEXPO.

Detaljplanering

Läraktivitet Innehåll Förberedelse
Föreläsningar För vidare info se kursens Canvas sida med försättsblad till respektive föreläsning. Läs respektive försättsblad med info om kursmål, kurslitteratur, PPP, video klip och länkar till valfria övningar.
Workshop För vidare info se kursens Canvas sida med försättsblad till respektive workshop. Läs respektive försättsblad med info om kursmål, kurslitteratur, video klip och länkar till valfria övningar.
Laborativa övningar För vidare info se kursens Canvas sida med försättsblad till respektive labborativa övnignar. Vissa övningar är assisstent ledda och vissa är egna labb-övningar med reserverade tid i vå labsal.  Läs respektive försättsblad med info om kursmål, kurslitteratur, video klip och länkar till valfria övningar.


Schema VT-2021-FIM

Förberedelser inför kursstart

Rekommenderade förkunskaper

Kursen MF1016 Elektroteknik samt en kurs i programmering.

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För godkänd kurs fodras godkänd uppsats samt deltagande i samtliga obligatoriska moment.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Examensuppgift ( XUPP )

Övriga krav för slutbetyg

De av KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete för kandidatexamen är:

En litteraturstudie är genomförd och innehåller beskrivning av tillämpliga metoder inom ämnesområdet och orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vald metod är motiverad och baserad på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Relevanta kunskaper från utbildningens kurser används på ett adekvat sätt.

Examensarbetets uppgift hanteras till stor del självständigt. Väl valda databaser och sökverktyg används. Relevant litteratur och kunskap integreras i examensarbetet. Behovet av ytterligare kunskap diskuteras.

Examensarbetet innehåller en tydlig problemformulering och en progression i hanterandet av denna. En kritisk diskussion förs kring relevanta företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till arbetet. Adekvata bedömningar kopplade till examensarbetets frågeställning(ar) genomförs.

Den arbetsplan som tagits fram under inledningen av examensarbetet har följts. Arbetet är utfört inom överenskommen tid och med den metodik som överenskommits.  Eventuella ändringar i planeringen eller i arbetet utgörs av överenskommelser mellan student och handledare.

Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och sammanhängande. Referaten av källorna har relevans, är självständigt formulerade och väl integrerade. Såväl muntlig presentation och opposition som kommunikation under arbetets gång påvisar förmågan att presentera och lyhört diskutera arbetet med olika parter t.ex. uppdragsgivare, handledare, lärare, forskare och studenter.

Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, motivera, kritisera och rekommendera.  Relevanta ämnesmässiga bedömningar med vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet. Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant.

Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. Studenten visar förmåga att pröva och värdera information i diskussioner av uppgiften. Studenten visar på initiativförmåga och är öppen för handledning och kritik. Examensarbetet utförs till stora delar självständigt. 

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2022-01-18

Kursomgång

  • FiM VT 2022-60582

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontakter

Kursansvarig

Lärare

Examinator