Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MJ1112 Tillämpad termodynamik 9.0 credits

Kurs-PM HT 2021-51932

Version 1 – 2021-08-23 11:37:16

Kursomgång

HT 2021-1 (Startdatum 2021-08-30, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Energiteknik

Kurs-PM HT 2021

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2019

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen indelas i 10 huvudområden:

1. Energiformer, termodynamiska grundbegrepp. Nollte huvudsatsen. Tillämpningar av första   huvudsatsen på slutna och öppna system, energiekvationen. Tillståndsstorheter (temperatur, tryck,   volymitet, inre energi, entalpi).

2. Ideala gasers och ideala gasblandningars egenskaper.

3. Idealiserade tillståndsändringar såsom t.ex. isotermiska, isobariska, isochoriska, isentropiska och   polytropiska förlopp. Processer i kompressorer och turbiner. Carnotcykeln, andra och tredje   huvudsatsen, begreppen entropi och exergi.

4. Kretsprocesser med gasformiga medier såsom t.ex. Otto-, Diesel-, Joule/Brayton-, Ericsson-, och   Stirlingcykeln.

5. Verkliga mediers egenskaper, deras representation i tillståndsdiagram.

6. Enkla ångkraftprocesser.

7. Kompressordrivna förångningskylprocessen, värmepumpar, begreppen underkylning och   överhettning.

8. Grundläggande samband för inkompressibel och kompressibel strömning i kanaler och   munstycken  för reversibla fall och för inkompressibel strömning med förluster.

9. Grundbegrepp, allmänna lagar och beräkningsmetoder för värmeöverföring och för värmeväxlare.

10. Fuktig lufts egenskaper, dess tillståndsdiagram och tillämpningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1.  formulera, modellera och lösa problem för tekniska system och apparater med olika typer av energiutbyte och energiomvandling inom kursens ämnesområde.

2.  tillämpa systemsynsättet som metod för att identifiera delsystem och komponenter i tekniska system.

3. presentera skriftliga lösningar till problem inom termodynamiken som är stringenta och begripliga.

Kursens ämnesområde definieras under rubriken ”Kursens huvudsakliga innehåll”.

Läraktiviteter

(Med reservation för ändringar pga utvecklingen av covid-19)

Kursen ges under höstterminen, period 1 och 2. Undervisningen genomförs denna kursomgång helt digitalt i form av:

 • onlineföreläsningar (46 h) enligt schemat. Föreläsningarna finns också som förinspelade filmer som publiceras på Canvas någon/några dagar innan varje schemalagt föreläsningstillfälle.
 • filmade övningar med ny teori och problemlösning (se nedan),
 • online-räknestugor (18 h).

Härutöver tillkommer 8 timmar för prova-på-examination (som sker under kursens workshoppar) samt 8 timmar för kontrollskrivningar.

Online-aktiviterna (föreläsningar, räknestugor) sker via zoom enligt schema. Samtliga tillfällen har zoom-länken: https://kth-se.zoom.us/j/5623042045

De förinspelade föreläsningarna kan ses som ersättning av onlineföreläsningarna. Dock missar du chansen att ställa spontana frågor under föreläsningarna, eller att deltaga i diskussioner som kommer upp. Det absolut bästa lärandet uppnås troligen om du först tittar på filmerna och sedan deltar vid föreläsningen. En förinspelad föreläsningsfilm är ca 60 minuter lång. Det är dock en god idé att pausa filmen emellanåt. Föreläsningarna kommer att ge de övergripande idéerna och sambanden. För de tillämpade avsnitten (kapitel 8-12) kommer all teori att gås igenom på föreläsningarna.

Övningarna består av förinspelade filmer med både ny teori och lösning av problem och motsvarar 54 timmars övningsundervisning. Det finns inga övningar som sker ”live”. Det utrymme som finns för övningar i schemat kan ni med fördel använda för att just titta på dessa förinspelade filmer. Frågor i relation till övningarna ställs i Canvas där de besvaras av övningslärarna. Titta på övningsfilmerna i fas med övriga aktiviteter. Övningarna har karaktären av lektioner. Här varvas problemlösning med introduktion av nytt stoff.

Räknestugorna sker alltid ”live” enligt schemat och vänder sig till de teknologer som vill ha tillgång till en handledare vid självständig lösning av övningsproblem. Du uppmanas att inför varje räknestuga ställa dina frågor via ett Google-dokument. På så sätt hoppas jag slippa besvara samma fråga flera gånger och hinner (troligen) besvara fler frågor. Räknestugorna spelas INTE in. Du når kursens Googledokument på länken (som också finns länkad i Canvas):

https://docs.google.com/document/d/1wcYxFrOPnQwGvZ3gvIXpa_RlWvr_IHRrCJxYpS2OLV4/edit#

Detaljplanering

Nedanstående tabell visar de avsnitt och uppgifter som behandlas på föreläsningar och övningar. De uppgifter som finns för räknestugor är rekommenderade uppgifter. I Canvas finns samma information presenterad, men kompletterad med datum för respektive föreläsning, räknestuga, workshop och kontrollskrivning.

Tabellen ska läsas radvis. En föreläsning åtföljs av åtminstone en övning där materialet tillämpas. Avsnitt i boken hänvisar till Tillämpad termodynamik avd Ekroth och Granryd. Uppgifterna kommer från boken Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik av Havtun.

Uppgifterna på föreläsningarna är preliminära (uppgifter kan tillkomma eller strykas).

 

Avsnitt i boken

Uppg. på före-läsn.

 

Uppgifter på

övning

 

Uppgifter på övning/ räkne-stuga

Hem-upp-gifter

F1

1.01-1.17, 2.01-2.39

 

Ö1

4, 5, 7

 

 

 

F2

2.40-2.56

6

Ö2

8, 10, 11

Ö3

12, 13, 14

 

F3

3.01-3.09, 3.48-3.60

23

Ö4

22, 25, 30

 

 

 

F4

3.10-3.47

 

Ö5

31, 38, 39

RS1

1-3, 9, 15-21, 24, 26-29, 32-37

F5

4.01-4.31

57

Ö6

40, 47, 51

 

 

H1 ut

H2 ut

F6

4.32-4.50

(54)

Ö7

53, 56, 58

WS

RS2

41-46, 48-50, 52, 55

 

 

KS1 (t.o.m. avsnitt 4.31 i läroboken och uppgift 58 i arbetsmaterialet)

F7

5.01-5.43

 

Ö8

59, 60, 61

Ö9

62, 63, 70, 72

 

F8

5.44-5.63

64

Ö10

65, 66, 67

 

 

 

F9

6.01-6.50

 

Ö11

83, 89

RS3

68-69, 71, 73-77

H3 ut

F10

6.51-6.57

 

Ö12

86, 93

WS

RS4

78-82, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95

 

KS2 (t.o.m. avsnitt 6.57 i läroboken och uppgift 95 i arbetsmaterialet)

F11

7.01-7.51

102

Ö13

96, 98

 

 

 

F12

7.52-7.90

106

Ö14

99, 108, 109

Ö15

100, 112, 113

 

F13

8.01-8.10

 

Ö16

114, 115

 

 

H4 ut

F14

8.11-8.24, 9.01-9.10

 

Ö17

121, 124

WS

RS5

97, 101, 103-105, 107, 110-111, 116-120, 122-123

 

KS3 (t.o.m. avsnitt 8.24 i läroboken och uppgift 124 i arbetsmaterialet)

F15

9.11-9.24

 

Ö18

125, 126

RS6

127-136

 

F16

10.01-10.40

 

Ö19

143, 145

 

 

H5 ut

F17

10.41-10.67

 

Ö20

144, 147, 149

Ö21

148, 156

 

F18

10.59-10.79

 

Ö22

157, 159

WS

RS7

137-142, 146, 150-155, 158, 160-164

 

KS4 (t.o.m. avsnitt 10.79 i läroboken och uppgift 164 i arbetsmaterialet)

F19

11.01-11.47

 

Ö23

165, 173

 

 

H6 ut

F20

11.48-11.100

 

Ö24

177, 178, 180, 181

RS8

166-168, 170-172, 174-176, 179, 182-184

F21

12.01-12.21

 

Ö25

169, 185, 188

 

 

 

F22

12.22-12.40

 

Ö26

187, 189, 200

 

 

 

F23

12.40-12.51

193

Ö27

194, 195

RS9

186, 190-192, 196-199

Kursens roll i utbildningsprogrammen

Kursen avser att ge civilingenjörsstudenter i programmen Energi och miljö (CENMI) och Civilingenjör och Lärare (CLGYM-TEMI) nödvändiga grundläggande kunskaper i termodynamik. Detta omfattar grundläggande lagar och processer för energiomvandling samt introduktion till strömningslära och värmeöverföring.

Kursen betonar inslaget av verkliga tillämpningar och ingenjörsmässigt tänkande. Fundamentala principer skall upptäckas/avtäckas av den enskilde studenten och kursen skall ge en god förståelse för fysiken bakom de behandlade fenomenen och utifrån detta ge generellt nyttig träning i problemformulering, modellering och lösning av problem. Kursen skall även ge studenten en inblick i de teknik-, miljö- och vetenskapshistoriska perspektiven.

Kursens pedagogiska idé

Kursens pedagogiska grundtanke är att studenterna under kursen aktivt ska arbeta med kursmaterialet vilket stöds av kursens kontinuerliga examination. Under föreläsningar och övningar introduceras och  demonstreras lösningsmetoder för problem inom kursens ämnesområde vilka sedan kan tillämpas vid självstudier eller vid kursens räknestugor där återkoppling ges. Under kursen ska även 6 hemuppgifter lösas och lämnas in. Under kursen ges studenterna möjlighet att göra 4 kontrollskrivningar. En god förståelse av hemuppgifterna kommer att testas på kontrollskrivningarna och tentamen. Godkänt på minst 3 av 4 kontrollskrivningar (KS1, KS2, KS3, KS4) under loppet av ett (1) år ger godkänt betyg på tentamen (se avsnittet Examination).

Återkoppling och ”Prova-på-KS”

Återkoppling på ditt lärande kommer framför allt ges muntligt vid kursens räknestugor, då du har möjlighet att fråga om och/eller diskutera dina lösningsförslag till problem i kursen, samt efter varje KS och tentamen i form av ett skriftligt lösningsförslag. Du kommer också att erbjudas att göra ”Prova-på-KS” vilket innebär att du kommer att få möjligheten att skriva en gammal KS innan den riktiga KSen under realistiska förhållanden. ”Prova-på-KS” ger dig återkoppling på ditt lärande genom dels genom att fungera som ett diagnostiskt prov inför den verkliga examinationen och dels genom att du ges möjlighet att diskutera dina lösningsförslag med lärare och andra studenter som också skrev ”Prova-på-KSen” på den efterföljande räknestugan. Dessa ”prova-på”-tillfällen inträffar under de frivilliga workshoppar som erbjuds under kursen och som finns i kursens schema.

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

 • Tillämpad termodynamik, Ekroth, Granryd, Studentlitteratur, Lund, 2021,
  ISBN 978-91-44-11692-1.
 • Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik, Havtun, Studentlitteratur, Lund, 2021,
  ISBN 978-91-44-14324-8.
 • Applied Thermodynamics – Collection of Formulas, Havtun, Studentlitteratur, Lund, 2021, ISBN 978-91-44-14323-1.

All kurslitteratur säljs av kårbokhandeln.

Tidigare utgåvor av kurslitteraturen går att använda, men undervisningen utgår från respektive boks senaste utgåva.

Generellt godkända P- och R-koder för denna kurs framgår av Bilaga 1 till detta dokument. Ansökan/information om anpassning av examination ska inlämnas till examinator endast om du har någon av koderna P16, P20, R20, P27-P29 och P100 eller R100.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 0 hp, Betygsskala: P, F
 • KON2 - Kontrollskrivning, 0 hp, Betygsskala: P, F
 • KON3 - Kontrollskrivning, 0 hp, Betygsskala: P, F
 • KON4 - Kontrollskrivning, 0 hp, Betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 7,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Kursen har beviljats dispens för genomförande av skriftlig examination i sal. Denna dispens kan med kort varsel återtas efter beslut av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller KTH med hänsyn tagen till covid-19. Nedanstående beskrivning av kursens examination utgår från att skriftlig examination i sal kan genomföras under kursomgången.

Kontrollskrivningar (KON1, KON2, KON3, KON4)
Under kursen ges fyra kontrollskrivningar (KS). Kontrollskrivningarna är frivilliga men examinerar indirekt kursens samtliga lärandemål. Varje KS består av 3 räkneuppgifter á 3 poäng. Poäng utdelas i steg om 1 poäng. Krav för godkänt på respektive KS är 5 poäng. Godkänt resultat på en KS tillgodoräknas på tentamen enligt nedan. KS-resultaten är giltiga under ett (1) år räknat från den dag KSen skrevs.

En godkänd och giltig KS 1 tillgodoräknas på tentamen som godkänt på uppgifterna 1 och 2 på tentamens A-del (godkänd-del). Godkända och giltiga KS 2, 3 och 4 tillgodoräknas på motsvarande sätt som godkänt på uppgifterna 3 och 4, 5 och 6 respektive 7 och 8 på tentamens A-del (godkänd-del). Tillgodoräknade uppgifter skall inte lösas på tentamen. Uppgifterna 9 och 10 kan inte tillgodoräknas eftersom de behandlar avsnitt som gås igenom efter KS 4. Det åligger studenten att själv hålla reda på vilka uppgifter som kan tillgodoräknas på tentamen.

Kontrollskrivningarna är kumulativa, dvs de tar upp de avsnitt som dittills behandlats i kursen med fokus på de nya avsnitten. KS1 och KS2 hålls i period 1, medan KS3 och KS4 hålls i period 2. Datum och tider för KSarna framgår av KTHs schemagenerator.

Ämnesmässig omfattning för kontrollskrivningar:
KS1: kapitel 1.01-4.31*.
KS2: kapitel 1.01-6.57*.
KS3: kapitel 1.01-8.24*.
KS4: kapitel 1.01-10.79*.

*Avsnittsnumreringen ändras beroende på utformningen av den nya utgåvan av läroboken.

Det är obligatorisk anmälan till kontrollskrivningarna enligt KTHs regler för examination. För att kunna anmäla dig måste du vara kursregistrerad. Anmälda studenter kommer i förväg få en salstilldelning skickad till sin kth.se-epostadress. Oanmälda studenter får skriva i mån av plats.

Tillåtna hjälpmedel vid kontrollskrivningar är skrivdon inkl. linjal, miniräknare (ej förprogrammerad) och kursens formelsamling (se avsnittet kurslitteratur). Det är tillåtet att skriva in egna anteckningar i formelsamlingen. Det får dock inte vara lösningar till problem. Du får inte ha med några lösa papper.

Skriftlig tentamen (TEN1)

Tentamen examinerar kursens samtliga lärandemål och består av en godkänd-del (A-del) med 10 grundläggande uppgifter á 1 p som täcker alla kursens delområden, och en B-del med  med 5 mer omfattande och/eller avancerade uppgifter á 3 p. Poäng utdelas i steg om 1 poäng på både A- och B-delen.

På tentamen kan upp till 2 bonuspoäng erhållas beroende på förmåga att presentera stringenta och begripliga skriftliga lösningar motsvarande lärandemål 3. Bonuspoängen tillgodoräknas på tentamens B-del efter att lägst betyg D uppnåtts. Maximal poängsumma på tentamen är 27 poäng.

För godkänt på tentamen (betyg E) krävs minst 6 poäng på godkänd-delen (A-delen). Övriga betyg framgår av betygskriterierna.

Det är obligatorisk anmälan till tentamen enligt KTHs regler för examination. För att kunna anmäla dig måste du vara kursregistrerad. Anmälda studenter kommer i förväg få en salstilldelning skickad till sin kth.se-epostadress. Oanmälda studenter får skriva i mån av plats.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är skrivdon inkl. linjal, miniräknare (ej förprogrammerad) och kursens formelsamling (se avsnittet kurslitteratur). Det är tillåtet att skriva in egna anteckningar i formelsamlingen. Det får dock inte vara lösningar till problem. Du får inte ha med några lösa papper.

Datum och tid för tentamen framgår av KTHs schemagenerator.

Övningsuppgifter (ÖVN1)

Under kursen skall obligatoriska hemuppgifter lösas, lämnas in och bli godkända. Hemuppgifterna examinerar kursens två första lärandemål och behandlar kursens samtliga  delområden. Momentet betygssätts med underkänt/godkänt (P/F) och räknas inte in i kursens slutbetyg.

Syftet med hemuppgifterna är att ge träning i lösning av mer omfattande och/eller mer komplicerade problem, ofta med hjälp av datorstöd. Hemuppgifterna kan vara mer avancerade än de uppgifter som finns på tentamens B-del. Uppgifterna lämnas ut i takt med att de delområden de handlar om behandlas i kursen. Inlämning av hemuppgifterna görs via Canvas där de rättas automatiskt. Krav för att få slutbetyg i kursen är att samtliga hemuppgifter är godkända. Det finns inget sista datum för inlämning av hemuppgifterna, men det rekommenderas att de lämnas in före nästa betygsgrundande examina­tionsmoment (KS eller tentamen).

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp) samt godkända övningsuppgifter (ÖVN1, 1,5hp).

Fyra frivilliga kontrollskrivningar anordnas under kursens gång, vars resultat får tillgodoräknas vid tentamen. Godkänt på minst tre av fyra kontrollskrivningar (KON1, KON2, KON3 och KON4) inom loppet av ett (1) år ger godkänt på tentamen.

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

Lärandemål 1 och 2 examineras vid de obligatoriska momenten TEN1 och ÖVN1 och dessutom indirekt vid de frivilliga kontrollskrivningarna. Lärandemål 3 examineras vid det obligatoriska momentet TEN1 och indirekt vid de frivilliga kontrollskrivningarna. Vidare examineras lärandemål 3 endast på E-nivå explicit. Erhållande av bonuspoäng från lärandemål 3 kan dock medverka till ett högre betyg på tentamen och därmed på slutbetyget i kursen.

Alla typer av examinationsuppgifter i kursen inbegriper någon form av modellering där uppgiftstexten behöver omskrivas som ett matematiskt problem som därefter ska lösas. Uppgifterna på tentamens B-del kan vara större i omfattning och innehålla ett flertal avläsningar i tabeller och diagram. De kan också vara mer matematiskt krävande och/eller kräva mer ingenjörsfärdigheter än uppgifterna på A-delen och inbegripa t.ex. större mängd algebra, iterativa lösningsmetoder, max/min-problem mm. På tentamens B-del ska, i de allra flesta fall, minst två av kursens delområden (se sida 1) kombineras för att finna lösningen.

För att bli godkänd i kursen (betyg E) behöver studenten visa att kursens lärandemål uppfylls på grundläggande nivå inom samtliga av kursens delområden (se sida 1). För högre betyg behöver studenten visa antingen större bredd på grundläggande nivå och/eller större djup på avancerad nivå i sina kunskaper och färdigheter.

För lärandemål 1 och 2 (som examineras på kontrollskrivningar och tentamen)

För betyg:

Efter kursen skall studenten kunna:

1.         formulera, modellera och lösa problem för tekniska system och apparater med olika typer av energiutbyte och energiomvandling inom kursens ämnesområde

2.         tillämpa systemsynsättet som metod för att identifiera delsystem och komponenter i tekniska system

E:

genom att formulera, modellera och lösa grundläggande problem inom sex av kursens delområden (se sida 1) på tentamens godkänt-del (A-del) och få godkänt på samtliga hemuppgifter.

D:

genom kraven för E och visa större bredd på grundläggande nivå eller större djup på avancerad nivå inom vissa delar av kursen genom att formulera, modellera och lösa avancerade problem på tentamens B-del.

C-A:

genom kraven för D och visa större djup på avancerad nivå inom flera delar av kursen genom att formulera, modellera och lösa avancerade problem på tentamens B-del.

 

För lärandemål 3 (som examineras på kontrollskrivningar och tentamen)

För betyg:

Efter kursen skall studenten kunna:

3.         presentera skriftliga lösningar till problem inom termodynamiken som är stringenta och begripliga

E:

genom att skriva tillräckligt stringenta och begripliga lösningar till problem vid kontrollskrivningar och tentamen i kursen.

Om lärandemål 3 inte är uppfyllt vid bedömning av en lösning till en uppgift vid kontrollskrivningar och/eller tentamen går lösningen inte att bedöma. Uppgiften bedöms då som underkänd och tilldelas noll poäng.

För den som vid tentamen uppnått lägst betyg D och visar att den uppfyller lärandemål 3 väl eller mycket väl utdelas bonuspoäng som adderas till poängsumman. För väl utförda stringenta och begripliga lösningar till problem utdelas 1 bonuspoäng, och för mycket väl utförda stringenta och begripliga lösningar till problem utdelas 2 bonuspoäng. Bonuspoängen baseras på en helhets­bedömning som görs vid rättning av tentamen. Exempel på hur denna bedömning görs finns publicerat i Canvas, se filen ”stringens.pdf” som ligger under filer/kompletterande information.

 Betygsgränser för tentamen (TEN1) = slutbetyg i kursen

Betyg  
A minst 19 poäng på tentamen, varav minst 6 poäng på tentamens A-del.
B minst 15 poäng på tentamen, varav minst 6 poäng på tentamens A-del.
C minst 11 poäng på tentamen, varav minst 6 poäng på tentamens A-del.
D minst 8 poäng på tentamen, varav minst 6 poäng på tentamens A-del.
E minst 6 poäng på tentamen, varav minst 6 poäng på tentamens A-del.
FX 5 poäng på tentamens A-del – möjlighet till komplettering till betyg E.
F färre än 5poäng på tentamens A-del.

 

Möjlighet till komplettering

Komplettering av tentamen (TEN1)

 • Rätt att komplettera har den student som på en tentamen erhållit betyget FX.
 • Ca 1-2 veckor efter att tentamensresultatet rapporterats kommer en kompletteringstentamen att äga rum. Exakt datum, tid och plats för denna kompletteringstentamen meddelas berörda studenter via epost. Observera att kompletteringen för tentamen i maj-juni 2022 kommer att äga rum under sommarlovet! Det åligger studenten att själv ta ansvar för att hålla reda på när kompletteringstentamen äger rum.
 • Kompletteringstentamen består av A-delsfrågor. Uppgifterna på kompletteringstentamen är inte samma som på den ursprungliga tentamen. Om få studenter ska komplettera kan komplet­teringen ges annan utformning.
 • Student skall vid kompletteringstentamen lösa de fem (5) uppgifter som motsvarar de uppgifter han/hon hade underkänt på vid det tentamenstillfälle som kompletteras. För godkänd komplettering skall minst två (2) uppgifter vara korrekt lösta.
 • Det åligger studenten att själv ta ansvar för att han/hon löser rätt uppgifter på kom­pletteringstentamen.
 • Resultatet av kompletteringen blir att tentamen som kompletteras tilldelas betyg E (för godkänd komplettering), eller betyg F (för underkänd komplettering).

Eventuell begäran om omprövning av rättningen av den tentamen som ska kompletteras skall inlämnas senast tre (3) arbetsdagar innan kompletteringstentamen. Kommer begäran om omprövning in senare ges ingen möjlighet till komplettering, oavsett utfall av omprövningen.

Möjlighet till plussning

Det är tillåtet att plussa på tentamen och kontrollskrivningar som genomförs i sal. Plussning på distansbaserad examination är inte tillåten.

Det är obligatorisk anmälan till kontrollskrivningar och tentamen enligt KTHs regler för examination. För att kunna anmäla dig måste du vara kursregistrerad. Anmälda studenter kommer i förväg få en salstilldelning skickad till sin kth.se-epostadress. Oanmälda studenter får skriva i mån av plats.

Resultatrapportering

Resultat från kontrollskrivningar, tentamen och hemuppgifter rapporteras i Ladok så fort som möjligt.

Vid digital rättning av kontrollskrivningar och tentamen presenteras delpoäng i Canvas. Skrivningar som rättas digitalt scannas därför inte efter rättning.

Hemuppgifterna rapporteras in i samband med att tentamensresultatet rapporteras in i Ladok. Därefter rapporteras resultat från hemuppgifterna in kontinuerligt med ca 1 veckas mellanrum. Under juli och andra delen av december sker normalt ingen resultatrapportering. 

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Bilaga 1: Generellt beslut angående anpassad examination för studenter med bestående funktionshinder för kursen MJ1112

Detta beslut gäller tills vidare under förutsättning att:

 • Provuppsättningen i kursen består av de obligatoriska momenten TEN1 skriftlig tentamen (7,5 hp, betyg A-F), ÖVN1 övningsuppgifter (1,5 hp, betyg P/F) samt de valfria examinations­momenten KON1, KON2, KON3, KON4 vilka kan tillgodoräknas vid momentet TEN1.
 • Anpassningskoderna 190522, version 10 gäller. Anpassningskoderna finns tillgängliga i filen "Funka-koder.pdf" på kursens Canvas-sida under "filer/4 kompletterande information"

Plussning:

Det är tillåtet att plussa på tentamen och kontrollskrivningar som genomförs i sal. Om Tentafunka inte arrangerar och ansvarar för anpassad examination vid plussning, sker plussning under normala skrivbetingelser utan anpassning. Plussning på distansbaserad examination är inte tillåten.

Följande R- och P-koder är alltid godkända – stöd ges automatiskt genom Tentafunka:
R1-R15, R17, R21-R23, P24-P25

Följande R- och P-kod är alltid godkända:
P20, R20. Studenten ska dock alltid informera examinator om att anpassning krävs, se nedan.

R- och P-koder som kräver beslut i varje enskilt fall:
P16, P27-P29, PR100. Studenten måste till examinator ansöka om att få anpassning av examination beviljad, se nedan.

Ej tillämpbara koder pga examinationens utformning i denna kurs:
P18, P26, P30-P31

Icke godkända R- och P-koder:
P19. Koden tillämpas inte eftersom kursen har kontinuerlig examination som ger samma eller bättre anpassning.

Students information till examinator om anpassning av examination:
Om du har koden P20 eller R20 och vill använda denna anpassning vid examination meddelar du examinator detta senast 10 arbetsdagar innan respektive examinationstillfälle (detta ska också anmälas till Tentafunka). Vid sent inkommet meddelande kan anpassning inte garanteras.

Students ansökan till examinator om att få anpassning av examination beviljad:
Om du har någon av koderna P16, P27-P29, PR100 måste du till examinator ansöka om att få anpassning av examination beviljad. Ansökan görs via epost där du anger namn, personnummer, R- och/eller P-kod, och vilken anpassning du vill ha vid examination. Ansökan ska vara inlämnad senast 19 arbetsdagar innan respektive examinationstillfälle. Beslut meddelas senast 14 arbetsdagar innan respektive examinationstillfälle. Vid sent inkommen ansökan kan anpassning inte garanteras.

Fakta om kursomgång

Startdatum

2021-08-30

Kursomgång

 • HT 2021-51932

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Energiteknik

Kontakter

Kursansvarig

Lärare

Examinator

Övriga kontakter