Till innehåll på sidan

Impacts of region-wide urbanisation on biodiversity in strategic environmental assessment

Konsekvenser av regional urbanisering på biologisk mångfald i strategisk miljöbedömning

Sthlm
Källa: Stockholms länsmuseum

Projektledare: Berit Balfors

Projektdeltagare: Ulla Mörtberg, Andreas Zetterberg
Forskargruppen för miljöbedömning och -förvaltning

Nyckelord: SEA, biologisk mångfald, regional nivå, urbanisering

Projektperiod: 2006-2011

Projektbeskrivning

Urbanisering och infrastruktur påverkar omgivande natur genom habitatförlust, fragmentering och störningar. Ny lagstiftning för vissa planer och program kräver en strategisk miljöbedömning för att visa på möjlig miljöpåverkan i ett tidigt skede i planeringen. I ett internationellt perspektiv har behovet av metoder för bedömning av planers och programs påverkan på biodiversitet särskilt lyfts fram. För att möta framtida krav på strategiska miljöbedömningar bör därför nya metoder utvecklas för att analysera påverkan på naturvärden och biodiversitet.

Studieområdet är beläget i Mälarregionen. Utgångspunkten för bedömningen av biologisk mångfald är riksdagens miljökvalitetsmål för ett rikt växt- och djurliv samt för skog, jordbrukslandskap och våtmarker, vilka måste omvandlas till operationella mål som är relevanta för regionen. Med utgångspunkt i mål för naturtyper, kommer ett GIS-baserat indiktorsystem att utvecklas, baserat på fyra huvudkriterier: specialisering, resurskrav, spridningsförmåga och störningskänslighet. Dessa kriterier motsvarar egenskaper hos arter som gör dem känsliga för landskapsförändringar.

Utvecklingen av landskapsekologiska prognosverktyg ökar möjligheterna att presentera kvalificerade prognoser i strategiska miljöbedömningar. Dessa kommer att bidra till en bättre integrering av biologisk mångfald och naturvård i planering och beslutsfattande, vilket främjar arbetet med planeringen av ett hållbart samhälle.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla kunskap och metoder för att integrera mål för biologisk mångfald i planering och beslutsfattande. Projektet fokuserar huvudsakligen på effektiva metoder för att analysera förutsättningar för biologisk mångfald på landskaps- och regional nivå. Problem som kommer att behandlas berör habitatförlust och fragmentering orsakat av storskalig urbanisering och infrastruktur. Ett landskapsekologiskt indikatorsystem, som baseras på krav hos känsliga arter, kommer att utvecklas för att mäta habitakvalitet och samband i landskapet för arter knutna till definierade naturtyper, på ett kvantitativt och systematiskt sätt.

Samarbeten

Stockholms kommun, Miljöförvaltningen: Prognosverktyg

Länsstyrelsen i Stockholms län: Regionala landskapsstrategier

Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm: Landskapsekologisk analys av RUFS.

Stockholm Resilience Center: Matrix Green Tool for Network Analysis

Mer information

Publikationer och mer information finns i den

See also KTH Research Project Database