Till innehåll på sidan

Regler för dator-, nät- och systemresurserna

Innan du får tillträde till KTH IT-Supports datorsystem måste du acceptera användarvillkoren och skriva på en ansvarsförbindelse för användning av KTHs dator-, nät- och systemresurser.

För att få kvittera ut ett användarkonto så måste användaren acceptera KTH:s villkor för användning av KTH:s dator-, nät- och systemresurserna. Det gör man digitalt i samband med kontoaktiveringen.

Följande information finns i ansvarsförbindelsen.

Ansvarsförbindelse för användning av KTH:s dator-, nät-och systemresurser

Datorresurser, datornät, kringutrustning och konton ägs och drivs av KTH för användning i av KTH auktoriserad verksamhet. All annan verksamhet, såsom egen utveckling, är enbart tillåten när den:

 • ordinarie användningen inte störs
 • inte innebär brott mot dessa föreskrifter
 • inte står i strid med skolans regler, KTH:s föreskrifter, SUNET:s regler eller gällande lagstiftning.

Med behörig i dessa föreskrifter avses person som tilldelats konto eller annan som fått tillåtelse att använda KTH:s dator-, nät-eller systemresurser.

För innehavare av behörighet gäller följande

 • Behörigheten och därtill hörande resurser får endast användas av behörig innehavare.
 • Lösenordet som tillhör behörigheten måste hållas hemligt. Detaljerad information om lösenordsregler finns på KTH-konto  sidan.
 • Behörigheten är tidsbegränsad och kommer att upphöra när studierna, anställningen, projektet eller motsvarande upphör. KTH har rätt att avsluta behörighet som varit inaktiv mer än sex månader om ingen annan överenskommelse finns.

För användning av KTH:sdator-, nät-och systemresurser gäller följande

 • Sabotage eller störande verksamhet mot systemet eller andra användare samt intrång eller försök till intrång i system, lokalt såväl som på system utanför KTH, är förbjudet.
 • Det är inte tillåtet att utnyttja felkonfigureringar, programfel eller andra metoder i syfte att skaffa utökade systemrättigheter eller annan behörighet än de utdelade av systemansvariga.
 • Kommersiell användning av KTH:s datorresurser är förbjuden om inte annat överenskommits. KTH kan i dessa fall inte hållas ansvarigt för systemens funktion eller tillgänglighet.
 • Alla som upptäcker fel, brister, regelbrott, oegentligheter eller andra problem ska rapportera detta inom skälig tid till systemansvarig, lämpligen via IT-support.
 • Bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras. Allt upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller distribueras med tillåtelse från rättighetsinnehavaren.
 • KTH förbehåller sig rätten att inskränka möjligheten att publicera och distribuera material via KTH:s egendom.

Påföljder och åtgärder vid regelbrott

 • KTH kommer att anmäla brott mot dessa föreskrifter samt gällande lagstiftning till disciplinnämnden och/eller polis, vilket kan leda till kontohavarens avstängning från studier och/eller rättsliga påföljder.
 • Systemansvariga har rätt att vid grundad misstanke om regelbrott hindra tillgång till KTH:s dator-, nät-, och systemresurser.
 • För systemansvariga med behörigheter till andras information gäller tystnadsplikt, dock intemot rättsvårdande myndigheter.
 • För att sköta den dagliga driften, samt kontrollera att dessa föreskrifter efterlevs, har systemansvariga rätt att inom sitt ansvarsområde och utan förvarning övervaka KTH:s system och kontrollera innehållet i trafik, data e.d. som finns lagrade eller är under befordran.

  Gällande föreskrifter finns tillgängliga via KTH:s webbplats: www.kth.se .
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-13