Hoppa till huvudinnehållet

A11IYA Introduktion till Arkitektyrket 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A11IYA (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utgör en introduktion till arkitektyrket och dess identiteter. Målet med kursen är att utveckla kunskap om olika perspektiv på arkitekters roll i samhället samt hur arkitekter fungerar som en del i en serie kulturella, tekniska, ekonomiska, politiska, sociala och ekologiska processer. Kursen belyser den historiska utvecklingen av arkitektyrket och olika arkitekturverksamheter, den studerar samtida praktiker och tendenser samt problematiserar arkitektyrket utifrån frågor om makt, estetiska värdesystem, kultur och genus.

Kursen som är indelad i 3 moment (1hp + 1 hp + 1hp) knyter an till projektundervisningen och speglar de olika inriktningarna inom arkitekturämnet på KTH Arkitekturskolan; Kritiska Studier, Grundläggande Gestaltning och Gestaltningsprocesser.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • använda, diskutera och problematisera de i kursen introducerade perspektiven på arkitektyrket och arkitekters roll i samhället
 • beskriva och reflektera hur arkitekter fungerar som en del i en serie kulturella, tekniska, ekonomiska, politiska, sociala och ekologiska processer
 • ha kunskap om den historiska utvecklingen av arkitektyrket och sätta den i relation till samtida praktiker och verksamheter inom arkitekturområdet
 • problematiserar arkitektyrket utifrån frågor om makt, estetiska värdesystem, kultur och genus.
 • reflektera över sitt lärande

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • MOM1 - Moment 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • MOM2 - Moment 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • MOM3 - Moment 3, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar. En reflektion kring det egna lärandet ska också redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A11IYA

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Leif Brodersen (leifb@kth.se)