Hoppa till huvudinnehållet

A21AYA Arkitekturämnet och Arkitektyrket 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A21AYA (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fördjupar kunskapen om Arkitekturämnet och Arkitektyrket. Målet med kursen är att, utifrån ett gestaltningsperspektiv, undersöka relationen och utbytet mellan Arkitekturämnet och Arkitektyrket, i en serie rumsliga, kulturella, tekniska, ekonomiska, politiska, sociala och ekologiska processer.

Kursen som är indelad i 3 moment (1hp + 1 hp + 1hp) knyter an till Arkitekturteknikundervisningen och projektundervisningen och speglar de olika inriktningarna inom arkitekturämnet på KTH Arkitekturskolan; Avancerad gestaltning, Hållbar gestaltning

mom 1: 1 hp

mom 2: 1 hp

mom 3: 1 hp

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och problematisera relationen och utbytet mellan arkitekturämnet och arkitektyrket utifrån ett gestaltningsperspektiv
  • utveckla och tillämpa kunskap om betydelsen den byggda miljön har idag för miljö, klimat och energiförbrukning och byggnad som system
  • problematisera arkitektyrket utifrån frågor om makt, estetiska värdesystem, kultur och genus
  • reflektera över sitt lärande i skriftlig eller muntlig form

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Du ska ha godkänt betyg i kursen A11IYA Introduktion till Arkitektyrket 3,0 hp

Rekommenderade förkunskaper

Studenten ska uppfylla uppflyttningskraven för andra årskursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • MOM2 - Moment 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • MOM3 - Moment 3, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom  redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt  80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar. En reflektion kring det egna lärandet skall redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A21AYA

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Leif Brodersen (leifb@kth.se)