Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

A42SEH Seminariekurs, avancerad nivå 4HT 3,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Endast för ARKIT åk 4 och TARKM åk 1  samt utbytesstudenter som kommer inom ett utbytesprogram inom ARKIT.

Del av program

Arkitektutbildning, åk 4, Obligatorisk

Masterprogram, arkitektur, åk 1, Obligatorisk

Perioder

P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 5

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50079

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Markus Aerni (aerni@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan A42SEH (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i en serie parallella seminarier som ger studenten möjlighet att utforska ett särskilt tema och att bli bekant med en forskningspraktik. Varje seminarieserie leds av lärare med forskningsbakgrund.

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att ge insikt i forskningsbaserade och teoretiska aspekter på arkitekturens område.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera begrepp, artefakter eller processer inom arkitektur och stadsbyggnad med forskningsanknutna verktyg och metoder
  • kunna argumentera för och presentera upptäckter och resultat med stöd av text, bild, gestaltningsarbete och/eller prototyper
  • med stöd av text och i diskussion kunna presentera kritiska analyser av teoretiska texter inom arkitektur och stadsbyggnad
  • ha utvecklat sin förmåga att med stöd av text eller i diskussion kunna reflektera kring hållbarhetsaspekter på kursinnehållet
  • ha utvecklat sin förmåga att med stöd av text eller i diskussion kunna reflektera kring det egna lärandet

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom området arkitektur, eller ett utbildningsprogram som liknar KTH Arkitektutbildningens grundnivå (180hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En förutsättning för examination är 80% närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och andra kursaktiviteter samt godkända uppgifter.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Markus Aerni (aerni@kth.se)