A42SEH Seminariekurs, avancerad nivå 4HT 3,0 hp

Seminar Course, Advanced Level 4HT

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är uppdelad i en serie parallella seminarier som ger studenten möjlighet att utforska ett särskilt tema och att bli bekant med en forskningspraktik. Varje seminarieserie leds av lärare med forskningsbakgrund.

Lärandemål *

Kursens övergripande syfte är att ge insikt i forskningsbaserade och teoretiska aspekter på arkitekturens område.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • analysera begrepp, artefakter eller processer med stöd i några olika verktyg som kännetecknar en forskningspraktik
  • presentera en kritisk analys av en given text 
  • argumentera och presentera upptäckter och resultat med stöd av text, bild, gestaltningsarbete och/eller prototyper
  • reflektera kring det egna lärandet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen inom området arkitektur, eller ett utbildningsprogram som liknar KTH Arkitektutbildningens grundnivå (180hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart


Anges vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En förutsättning för examination är 80% närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och andra kursaktiviteter samt godkända uppgifter.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Katja Tollmar Grillner

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A42SEH

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Sörstedt (claes.sorstedt@arch.kth.se)