Hoppa till huvudinnehållet

A42SEH Seminariekurs, avancerad nivå 4HT 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan A42SEH (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i en serie parallella seminarier som ger studenten möjlighet att utforska ett särskilt tema och att bli bekant med en forskningspraktik. Varje seminarieserie leds av lärare med forskningsbakgrund.

Lärandemål

Målet med kursen är att utifrån studenternas tidigare kunskaper öva studenternas förmåga att formulera en undersökning/ ett projekt som utgångspunkt för en aktuell arkitektonisk frågeställning/tema.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • genomföra en undersökning kring en arkitektonisk frågeställning
  • analytiskt och kritiskt omsätta undersökningen i ett arkitektoniskt förslag
  • kritiskt reflektera kring arkitektur och byggd miljö utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom området arkitektur, eller ett utbildningsprogram som liknar KTH Arkitektutbildningens grundnivå (180hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En förutsättning för examination är 80% närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och andra kursaktiviteter samt godkända uppgifter.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A42SEH

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Sörstedt (claes.sorstedt@arch.kth.se)