A52T1A Arkitekturteknik 5:1 3,0 hp

Architectural Technology 5:1

Löpande fördjupningskurs i arkitekurteknik under femte läsårets höst. Kursen är uppdelad i ett antal parallella seminarieserier.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Alternate elective seminars within the field of Architectural technology:

Content defined in individual elective seminar programmes.

Lärandemål *

The overall aim of the course is to support students in developing strategies for using specialist technical knowledge in their design process.

Learning outcomes: Students who have completed these units should be able to:

• select, from their previous knowledge and according to the individual description provided for the course, a key area within  architectural technology that is relevant to one of their own projects.

• outline the most important parameters that are controlled by this area of architectural technology and

• make hypotheses and analyses of this area of architectural technology as required by the individual course description.

• show the operative potential for architectural design of this knowledge within a particular architectural case.

• present this argument clearly through a written report presentation with diagrams and images.

Kursupplägg

The course consists of seminars, tutorials and reviews.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ett års fullt godkända arkitekturstudier i arkitektur på avancerad nivå, kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Literature will be defined in individual elective seminar programme.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

MOM1 - Moment, 3.0 credits, grade scale: P, F

Övriga krav för slutbetyg *

80% attendance on all compulsory activites, including seminars, review and tutorials.

Pass grade for research task according to specifications.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A52T1A

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd