Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursens övergripande mål är att skapa modeller för ett pedagogisk utvecklingsarbete för lärare inom arkitekturområdet. Kursen består av en serie föreläsningar, seminarer och studiebesök. En individuell övningsuppgift ingår i kursen. Kursen behandlar relevant lärandeforskning såsom erfarenhetsbaserat lärande, aktionsforskning, upplevelsebaserat lärande samt vetenskapsteoretiska synsätt kopplade till arkitekturundervisningen.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AD1AP1 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar relevant lärandeforskning såsom erfarenhetsbaserat lärande, aktionsforskning, upplevelsebaserat lärande samt vetenskapsteoretiska synsätt kopplade till arkitekturundervisningen.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att skapa modeller för ett pedagogisk utvecklingsarbete för lärare inom arkitekturområdet. Efter genomgången kurs skall studenten:

– ha en god orentering i relevant lärandevetenskap

– ha tillgång till en serie pedagogiska redskap

– ha skaffat sig en pedagogisk utvecklingsmodell för arkitekturundervisningen

Kursupplägg

Kursen består av en serie föreläsningar, seminarer och studiebesök. En individuell övningsuppgift ingår i kursen. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet: Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, inkl. svenska och engelska. Erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildning krävs.

Rekommenderade förkunskaper

Erfarenhet av undervisning vid arkitekturskola.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Föreläsningar, seminarier och studiebesök, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • MOM2 - Individuell övningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt krävs 80% närvaro på föreläsningar, seminarier och studiebesök samt godkänd övningsuppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Fransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD1AP1

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd