Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAD1IP9 Individuellt arkitekturprojekt på grundnivå 9,0 hpAdministrera Om kursen

Projektet utgör ett komplement till de i utbildningsplanen ingående obligatoriska projekten. Projektet kan – efter särskilt beslut i studierådet – helt eller delvis ersätta obligatoriska utbildningsmoment i basutbildningen (åk 1-3).
Handledaren fastställer en projekttitel

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AD1IP9 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ritsalsbaserat projektarbete med handledning, kombinerat med perioder av självstyrda studier.

Lärandemål

Allmänna mål
1. Projektet är ett individuellt utformat projektarbete på grundnivå inom arkitektur. Programmet formuleras av handledaren i samråd med studenten, utifrån studentens tidigare portfölj. Programmet skall utformas så att det i princip skulle kunna motsvara ett av de projekt som ingår i utbildningsplanen. Texten kan därvid antingen anknyta till något av de obligatoriska projektens problemställningar, eller anpassas till studentens individuella studiegång. Det senare fallet kan vara lämpligt om studenten har gjort ett uppehåll eller har läst den inledande delen av utbildningen vid en annan arkitekturskola. Då kan programmet anpassas så att de vidare studierna vid KTH underlättas.
2. Projektet syftar till ökad kunskap inom projektområdet. Det riktar sig till studenter som kan ha kommit olika långt i sin fördjupning och som därför även efter projektets slut kommer att ligga på olika nivåer.
3. Den enskilde studenten skall efter projektet ha redovisat en individuell utveckling av sina kunskaper och färdigheter inom det fastslagna programmet.

Kursupplägg

Vid kursstarten fastställer handledaren, i samråd med studenten, en tidplan för arbetet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Generellt antas studenten ha genomfört minst ett läsår – eventuellt med vissa rester – inom arkitektutbildningen. En särskild portföljbedömning avgör på vilken nivå programmet skall formuleras. Antalet deltagare är begränsat och urval sker efter denna portföljbedömning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen kan antingen hämtas från ett av de obligatoriska projekten eller utformas individuellt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg

  a) Presentationskrav
  Närmare precisering av inlämningskraven fastställs i samband med att programmet godkänns av handledaren.
  b) Examination
  Projektet kan komma att ingå i examensportföljen och skall dokumenteras på ett lämpligt och kvalificerat sätt.
  80% närvaro under den ritsalsbaserade tiden och i aktiv medverkan i sådana moment som ingår i den fastlagda tidplanen. Fullständig inlämning enligt programmet.
  Arbetet skall utföras inom given tidsram. Eventuell komplettering skall göras inom tre månader från inlämningstillfället.
  Projektet ska dokumenteras i en portfölj. Ritningar och samtliga analyser och modeller ska finnas med i dokumentationen. Processen ska redovisas.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Ingen information tillagd

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb AD1IP9

  Ges av

  ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

  Huvudområde

  Arkitektur

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd