AD1OSA Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur 15,0 hp

Orientation Course in Urban Management and Architecture

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper inom arkitektur och samhällsbyggnad. Kursen är avsedd att ge en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en framtida utveckling inom ämnet och dess arbetsprocess. 

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

  A
 • Huvudområde

  Arkitektur
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT17 för fristående studerande

 • Perioder

  HT17 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10101

 • Kursen startar

  2017-08-28

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 3

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  15 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper inom arkitektur och samhällsbyggnad. Kursen är avsedd att ge en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en framtida utveckling inom ämnet och dess arbetsprocess. Kursen ges i Tensta.

Studenterna ska efter kursen

-självständigt kunna generera och utveckla idéer.

-kunna sammanställa och kommunicera dessa idéer samt utvärdera och analysera dem.

-kunna redogöra för de mänskliga behov och funktionskrav som bör ligga till grund för byggnaders utformning samt beskriva byggnaders och installationssystems grundläggande tekniska funktion.

- redogöra för mänskliga behov och andra förutsättningar som bör ligga till grund för ett hållbart samhälls- och stadsbyggande.

- beskriva samhällsplaneringens skeden och ha grundläggande kännedom om hur lagar, regelsystem och olika intressenters agerande påverkar den yttre miljön.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om arkitektur, samhällsplanering och byggteknik. Kursen skall träna studenterna i rumslig förståelse och fantasi, idérikedom, konstruktionsförmåga och social inlevelse.

Urval: En trejdedel antas genom alternativt urval med motivationsbrev som grund. Övrigt urval genom betyg.

Kursupplägg

Kursen innehåller följande kursmoment:

ÖVN1, Arkitektur, 3 hp. Kursmomentet är inriktat på funktion, gestaltning och representation.

ÖVN2, Byggteknik, 3 hp. Kursmomentet fokuserar på projekteringens roll, byggnaders och installationssystems utformning och material samt att förstå grunderna i en ritning.

 ÖVN3, Samhällsplanering, 3 hp. Kursmomentet behandlar planlagstiftning, hur planering går till, politikens och marknadens roll samt drivkrafter bakom samhällsutvecklingen.

 PRO1, Projekt, 6 hp. Kursmomentet innebär ett individuellt utfört projektarbete som fokuserar på att binda erfarenheter från de olika delmomenten till en helhet. Projektarbetet inkluderar fältstudier med förberedelser genom faktainhämtning och seminarier.

Behörighet

Grundläggande behörighet: Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, inkl. svenska och engelska. 

Urval: En tredjedel antas genom alternativt urval med motivationsbrev som grund. Övriga genom betyg.

Litteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart 

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Arkitektur, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Byggteknik, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Samhällsplanering, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För godkänt på hela kursen krävs 80% närvaro på all undervisning, godkända övningsuppgifter samt godkänt projekt.

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Kontaktperson

Elsa Uggla (elsa.uggla@arch.kth.se)

Examinator

Elsa Uggla <elsa.uggla@arch.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2016.
Examinationsinformation giltig från och med HT2009.