AD1OSA Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur 15,0 hp

Orientation Course in Urban Management and Architecture

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper inom arkitektur och samhällsbyggnad. Kursen är avsedd att ge en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en framtida utveckling inom ämnet och dess arbetsprocess. 

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om arkitektur, samhällsplanering och byggteknik. Kursen skall träna studenterna i rumslig förståelse och fantasi, idérikedom, konstruktionsförmåga och social inlevelse.

Urval: En trejdedel antas genom alternativt urval med motivationsbrev som grund. Övrigt urval genom betyg.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper inom arkitektur och samhällsbyggnad. Kursen är avsedd att ge en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en framtida utveckling inom ämnet och dess arbetsprocess. Kursen ges i Tensta.

Studenterna ska efter kursen

-självständigt kunna generera och utveckla idéer.

-kunna sammanställa och kommunicera dessa idéer samt utvärdera och analysera dem.

-kunna redogöra för de mänskliga behov och funktionskrav som bör ligga till grund för byggnaders utformning samt beskriva byggnaders och installationssystems grundläggande tekniska funktion.

- redogöra för mänskliga behov och andra förutsättningar som bör ligga till grund för ett hållbart samhälls- och stadsbyggande.

- beskriva samhällsplaneringens skeden och ha grundläggande kännedom om hur lagar, regelsystem och olika intressenters agerande påverkar den yttre miljön.

Kursupplägg

Kursen innehåller följande kursmoment:

ÖVN1, Arkitektur, 3 hp. Kursmomentet är inriktat på funktion, gestaltning och representation.

ÖVN2, Byggteknik, 3 hp. Kursmomentet fokuserar på projekteringens roll, byggnaders och installationssystems utformning och material samt att förstå grunderna i en ritning.

 ÖVN3, Samhällsplanering, 3 hp. Kursmomentet behandlar planlagstiftning, hur planering går till, politikens och marknadens roll samt drivkrafter bakom samhällsutvecklingen.

 PRO1, Projekt, 6 hp. Kursmomentet innebär ett individuellt utfört projektarbete som fokuserar på att binda erfarenheter från de olika delmomenten till en helhet. Projektarbetet inkluderar fältstudier med förberedelser genom faktainhämtning och seminarier.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet: Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, inkl. svenska och engelska. 

Urval: En tredjedel antas genom alternativt urval med motivationsbrev som grund. Övriga genom betyg.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Arkitektur, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Byggteknik, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN3 - Samhällsplanering, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänt på hela kursen krävs 80% närvaro på all undervisning, godkända övningsuppgifter samt godkänt projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Fransson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD1OSA

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd