Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AD201V Svensk restaureringshistoria 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om 1800- och 1900-talets teori och historia på byggnadsrestaureringens område i Sverige, med vissa parallella utblickar mot omvärlden.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AD201V (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den svenska byggnadsrestaureringens teori och praktik behandlas i en serie föreläsningar. Obligatorisk kurslitteratur diskuteras och examineras vid seminarier. En individuell övningsuppgift, som behandlar kurslitteratur samt en vald fallstudie, ingår i kursen. Ämnet för övningsuppgiften väljs i samråd med kursansvarig.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om 1800- och 1900-talets teori och historia på byggnadsrestaureringens område i Sverige, med vissa parallella utblickar mot omvärlden. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • 60 hp högskolestudier inom arkitektur, kulturmiljövård eller humanvetenskapliga ämnen
  • Dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

  • MOM1 - 7,5 hp, betygsskala: P, F

För godkänt på hela kursen krävs att momentet är godkänt samt 75% närvaro på all undervisning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Victor Edman