Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAD248V Det moderna byggnadsarvet 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper om det moderna byggnadsarvet och dess bevarandeproblem, med tonvikt på Sverige och Europa. Även de moderna världsarven ingår i det behandlade materialet. Efter genomförd kurs skall deltagaren ha en god överblick över ämnesområdets historia och teoribildning samt ha kännedom om dess centrala referenser i form av byggnader, restaureringsprojekt, historieskrivning och källtexter.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AD248V (HT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

kursen består av föreläsningar, textseminarier och studiebesök. I kursen ingår en individuell övningsuppgift som redovisas vid kursens slut. Kurslitteraturen, som består av översiktslitteratur och källtexter, diskuteras och examineras fortlöpande i seminarieform.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om det moderna byggnadsarvet och dess bevarandeproblem, med tonvikt på Sverige och Europa. Även de moderna världsarven ingår i det behandlade materialet. Efter genomförd kurs skall deltagaren ha en god överblick över ämnesområdets historia och teoribildning samt ha kännedom om dess centrala referenser i form av byggnader, restaureringsprojekt, historieskrivning och källtexter. Den studerande skall kunna tillämpa dessa kunskaper självständigt i en individuell övningsuppgift.

Kursupplägg

Undervisningen är förlagd till cirka sex heldagar vid KTH. Kurslitteraturen examineras fortlöpande vid seminarer. En individuell övningsuppgift skall redovisas vid kursens slut.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 hp högskolestudier.

Dokumenterade kunskaper i Svenska B/Svenska 3 och engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Föreläsningar och seminarier, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • MOM2 - Övningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen består av två moment, MOM1 och MOM2. För godkänt på hela kursen krävs att båda momenten är godkända, sam 80% närvaro på all undervisning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Fransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD248V

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd