AD251V Stadsmorfologiska begrepp och verktyg 7,5 hp

Concepts and Tools in Spatial Morphology

Kursens övergripande mål är att introducera och utveckla aktuella teorier och metoder inom analytisk stadsmorfologi, särskilt urbanmorfologi, täthetsanalyser och nätverksanalyser. 

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av 6-7 kombinerade föreläsnings- och övningstillfällen, där introducerande teorikunskap blandas med konkreta övningar med analytiska verktyg. Till detta kommer minst ett litteraturseminarium och en avslutande arbetsuppgift som formuleras självständigt av studenten men som skall kombinera teoretisk förståelse och praktisk tillämpning i en konkret frågeställning.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att introducera och utveckla aktuella teorier och metoder inom analytisk stadsmorfologi, särskilt urbanmorfologi, täthetsanalyser och nätverksanalyser. Efter genomförd kurs skall deltagarna ha en grundläggande kännedom om fältet samt självständigt kunna diskutera och analysera texter, planer och olika former av analytiska verktyg. Deltagarna skall också ha tillägnat sig grundläggande färdigheter i vissa av de analytiska, ofta GIS-baserade redskap, som finns inom fältet samt viss GIS-analys i sig.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

- Högskolestudier om 120 hp inom områdena arkitektur, fysisk planering, landskapsarkitektur, landskapsplanering, samhällsplanering

- Dokumenterade kunskaper i Svenska B/Svenska 3 och engelska A/Engelska 6 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • MOM1 - Föreläsningar, seminarier och övningar, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • MOM2 - Individuell övningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen består av två moment:

MOM1, Föreläsningar, seminarier och övningar, 5 HP. Betygsskala: P/F

MOM2, Individuell övningsuppgift, 2,5 HP. Betygsskala: P/F

För godkänt på hela kursen krävs att båda kursmomenten är godkända, samt 80% närvaro på all undervisning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Fransson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD251V

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd