Hoppa till huvudinnehållet

AD2860 Projekt hållbar stadsbyggnad - offentliga platser och rum 15,0 hp

Kursen är en introduktion till begreppen offentlig plats och offentligt rum i ett tvärvetenskapligt perspektiv med fokus på den roll som stadsform har i förhållande till det offentliga livet i staden. Kursen ger deltagarna en inblick i de sociala, kulturella och politiska konsekvenserna av det offentliga rummets utformning samt ger träning i att analysera, beskriva och finna arkitektoniska lösningar och problemställningar som berör det offentliga rummet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AD2860 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en djupare insikt i komplexiteten hos det offentliga rummet och begreppet plats både i imaginär och fysisk form. Deltagarna kommer att få en grundläggande förståelse av diskursen om det offentliga rummet som den förs inom urbanteorin och utifrån detta kunna urskilja möjligheter och begränsningar när det gäller utformningen av offentliga platser och rum i arkitektoniska termer.

Seminarier, föreläsningar och workshops bidrar till att utveckla en kritisk förståelse av samtida arkitekturhistoria och teori. Seminarierna kommer att utvecklas kring frågor om representationer av offentliga rum och platser, urbana och arkitektoniska metoder, strategier och specifika fallstudier.

Projektuppgiften kommer att vara inriktad på en aktuell komplex frågeställning som berör det offentliga rummet, t ex social segregation, relationen mellan virtuella och fysiska mötesplatser eller det offentliga rummets roll i det samtida samhället, där studenten tränas i att finna stadsbyggnadslösningar av hög funktionalitet och arkitektoniskt uttryck med bäring på dessa frågor.

Inlärningen kommer att ske genom analyser av offentliga platser i olika stadsmiljöer, bland annat genom platsobservationer, arkivforskning av tekniska / arkitektoniska ritningar, samt officiella och historiska dokument. Tonvikten kommer att läggas på förmågan att förstå och beskriva de fysiska och sociala förhållandena hos offentliga platser som en förutsättning för förslag till nya lösningar och rumslig utformning. Arbetet kommer att utföras både i grupp och individuellt. En två veckors analysövning kommer att genomföras i små grupper. Slutprojektet skall presenteras på ett sätt som gör det möjligt att bedömas av externa granskare. Föreläsningar, litteraturstudier och seminarier kommer att löpa parallellt med den praktiska uppgiften och ge en teoretiskt stöd och begreppsram.

Lärandemål

Kursen är en introduktion till begreppen offentlig plats och offentligt rum i ett tvärvetenskapligt perspektiv med fokus på den roll som stadsform har i förhållande till det offentliga livet i staden. Kursen ger deltagarna en inblick i de sociala, kulturella och politiska konsekvenserna av det offentliga rummets utformning samt ger träning i att analysera, beskriva och finna arkitektoniska lösningar och problemställningar som berör det offentliga rummet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Utveckla förståelse och begrepp kring företeelsen offentliga platser och rum

- Analysera offentliga platser i deras kulturella, sociala och historiska sammanhang

- Diskutera, kritisera och / eller motivera förändringar av offentliga platser och rum

- Utfoma, presentera och motivera förslag till offentliga platser och rum

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För studenter på TUPDM-programmet:

  • AG2124 Contemporary Trends in Urban Planning and Design I, AD2855 Contemporary Trends in Urban Planning and Design II, AD2850 Compositions in Urban Design, AG2805 Sustainable Planning and Design

För fristående studenter:

  • Kandidatexamen i arkitektur, landskapsarkitektur eller  stadsplanering. Tidigare studier ska innehålla minst 30 hp inom området stadsgestaltning
  • Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande
  • AG2124 Contemporary Trends in Urban Planning and Design I, AD2855 Contemporary Trends in Urban Planning and Design II, AD2850 Compositions in Urban Design, AG2805 Sustainable Planning and Design

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - StudioProjekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen består av tre moment:

ÖVN1, Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A-F

SEM1, Seminarier, 4,5 hp, betygsskala: A-F

PRO1, Studioprojekt, 7,5 hp, betygsskala: A–F

För att erhålla slutbetyg på kursen skall alla kursmoment (ÖVN1, SEM1 och PRO1) vara godkända, plus 80% närvaro på all undervisning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Fransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD2860

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd