AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 hp

Environmental Soil Chemistry

Kursen behandlar grundläggande kemiska processer i mark och vatten. Ämnen som tas upp inkluderar lösta ämnen i vatten, jämvikter, markmineralogi, adsorption, jordmåner och förorenad mark.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • Förstå kemiska processer i mark och vatten och de faktorer som påverkar det avrinnande vattnets kvalitet
 • Bedöma mobilitet av olika förorenande ämnen i mark- och vattensystem
 • Planera provtagning och tolka kemiska analyser

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Lösta ämnen i vatten; källor, vattenkemisk analys, variabilitet, laddningsbalans
 • Kemisk jämvikt; syror och baser, löslighet hos mineral, komplexbildning
 • Jordmåner i Sverige samt markens kemiska egenskaper
 • Adsorption av ämnen till partikelytor
 • Föroreningar i mark och vatten
 • Modeller för simulering av ämnens uppträdande i mark och vatten

Kursupplägg

-  Föreläsningar

-  Vattenkemisk laboration

-  Projektarbete om specifik jordprofil. Däri ingår:  jordprofilbeskrivning i fält, markkemisk laboration.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet inkl. svenska B samt AI1137 Samhällsbyggnadsprocessen, SH1010 Fysik för den byggda miljön, AE1102 Geologi och geoteknik, AE1101 Naturresursteknik eller kurser med motsvarande innehåll.

Rekommenderade förkunskaper

Obligatoriska programkurser i ÅK1 och ÅK2 inom Samhällsbyggnadsprogrammet. AE1102 Geologi och geoteknik, eller motsvarande.

Litteratur

Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M., Nilsson, I. 2008. Mark- och vattenkemi. Teori.

Laborations- och övningskompendium.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Laborationsrapport, inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F

Skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp)

Inlämningsuppgifter och laborationsrapport (OVN1; 2 hp)

Redovisning av projektarbete (skriftlig rapport + muntlig redovisning) (PRO1; 2 hp)

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kontaktperson

Jon Petter Gustafsson, gustafjp@kth.se

Examinator

Jon Petter Gustafsson <gustafjp@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.