Hoppa till huvudinnehållet

AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande kemiska processer i mark och vatten. Ämnen som tas upp inkluderar lösta ämnen i vatten, jämvikter, markmineralogi, adsorption, jordmåner och förorenad mark.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad, åk 3, MHI, Obligatorisk

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2022-08-29

2022-10-28

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Anmälningskod

51174

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AE1105 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Lösta ämnen i vatten; källor, vattenkemisk analys, variabilitet, laddningsbalans
 • Kemisk jämvikt; syror och baser, löslighet hos mineral, komplexbildning
 • Jordmåner i Sverige samt markens kemiska egenskaper
 • Adsorption av ämnen till partikelytor
 • Föroreningar i mark och vatten
 • Modeller för simulering av ämnens uppträdande i mark och vatten

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • Förstå kemiska processer i mark och vatten och de faktorer som påverkar det avrinnande vattnets kvalitet
 • Bedöma mobilitet av olika förorenande ämnen i mark- och vattensystem
 • Planera provtagning och tolka kemiska analyser

Kursupplägg

-  Föreläsningar

-  Vattenkemisk laboration

-  Projektarbete om specifik jordprofil. Däri ingår:  jordprofilbeskrivning i fält, markkemisk laboration.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser:

 • AL1302 Geovetenskap och geoteknik
 • AL1301 Naturresursteori

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M., Nilsson, I. 2008. Mark- och vattenkemi. Teori.

Laborations- och övningskompendium.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Laborationsrapport, inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp)

Inlämningsuppgifter och laborationsrapport (OVN1; 2 hp)

Redovisning av projektarbete (skriftlig rapport + muntlig redovisning) (PRO1; 2 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1105

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd