AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 hp

Environmental Soil Chemistry

Kursen behandlar grundläggande kemiska processer i mark och vatten. Ämnen som tas upp inkluderar lösta ämnen i vatten, jämvikter, markmineralogi, adsorption, jordmåner och förorenad mark.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Lösta ämnen i vatten; källor, vattenkemisk analys, variabilitet, laddningsbalans
 • Kemisk jämvikt; syror och baser, löslighet hos mineral, komplexbildning
 • Jordmåner i Sverige samt markens kemiska egenskaper
 • Adsorption av ämnen till partikelytor
 • Föroreningar i mark och vatten
 • Modeller för simulering av ämnens uppträdande i mark och vatten

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • Förstå kemiska processer i mark och vatten och de faktorer som påverkar det avrinnande vattnets kvalitet
 • Bedöma mobilitet av olika förorenande ämnen i mark- och vattensystem
 • Planera provtagning och tolka kemiska analyser

Kursupplägg

-  Föreläsningar

-  Vattenkemisk laboration

-  Projektarbete om specifik jordprofil. Däri ingår:  jordprofilbeskrivning i fält, markkemisk laboration.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförda kurser:

 • AL1302 Geovetenskap och geoteknik
 • AL1301 Naturresursteori

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M., Nilsson, I. 2008. Mark- och vattenkemi. Teori.

Laborations- och övningskompendium.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Laborationsrapport, inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp)

Inlämningsuppgifter och laborationsrapport (OVN1; 2 hp)

Redovisning av projektarbete (skriftlig rapport + muntlig redovisning) (PRO1; 2 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jon Petter Gustafsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1105

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jon Petter Gustafsson, gustafjp@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.