Hoppa till huvudinnehållet

AE1107 Geoenergi 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AE1107 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Jordens strålningsbalans och energiflöden. Exogena och endogena energiflöden och -lager. Beräkning av värmeflöden i marksystem. Beräkningsmodeller för värmeuttag ur mark och vatten. Global och regional tillgång till fossil geoenergi. Urancykeln, tillgångar och nyttjande. Recenta och fossila biobränslen, bl a torv. Geotermisk energi, Lagring av kärnavfall. Karteringsmodeller för lokala och regionala geoenergitillgångar utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Bedömning av miljökonsekvenser vid geoenergiuttag. Lagring av kärnenergiavfall. Koldioxidlagring i naturliga geomiljöer. Hantering av övriga restprodukter från geoenergi, t ex förbränningsaskor. Lagstiftning inom geoenergiområdet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:

- kunna beskriva och förståjordens naturliga strålningsbalans samt exogena och endogena energiflöden av betydelse för förhållandena påjorden, liksom de naturliga energiomvandlingar som förekommer.

- kunna utföra grundläggande beräkningar av energiflöden och energilager i naturliga geomiljöer

- kunna beskriva förekomsten av energiresurser i geomiljön samt deras hållbarhet och nyttiggörande ur ett långsiktigt perspektiv

- kunna använda beräkningsmodeller för värmeuttag ur mark och vatten

- kunnaöversiktligt beskriva Sveriges tillgångar pågeoenergi samt kunna utföra grundläggande karteringar av naturvärmetillgångar

- kunna beskriva kärnenergicykeln

- kunna beskriva omhändertagandet av restmaterial från energiutvinning och energianvändning (bl a kärnavfallsförvar, koldioxidlagring, förbränningsaskor)

- kunna göra översiktliga bedömningar av miljökonsekvenser vid energiuttag och energinyttjande av geoenergi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i matematik och fysik omfattande minst 20 hp. Geologi och geoteknik (AE1102) eller motsvarande kurser i geovetenskap omfattande minst 6 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

* Kursbok kommer att bestämmas senast en månad före kursstart.

* Övningsmaterial samt övrigt utdelat och digitalt tillgängligt studiematerial som anges vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig examination (TEN1), 4.5 hp

Godkända övningar och individuella arbeten samt deltagande i exkursion (ÖVN1), 3 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1107

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Olofsson, boolof@kth.se