AE1702 Management av biståndsprojekt - Målstyrd projekthantering 7,5 hp

Management of Development Cooperation Projects - Object Oriented Management

Sannolikheten för att du i framtiden kommer att arbeta internationellt är stor och det innebär att du som ingenjör ska fungera i en omgivning som på olika sätt skiljer sig från den svenska. För att lyckas måste du förutom att bemästra tekniken också vara medveten om den kulturella dimensionen vid arbete i en internationell miljö. En bra grund inför framtida utlandsjobb får du genom att delta i följande kurs.

Kursens syfte är att ge en bred orientering om projektcykeln, från idé via genomförande till utvärdering, samt att belysa de komponenter som är specifika för biståndsprojekt och de olika problem som kan uppstå.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
  Teknik och management
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Sannolikheten för att du i framtiden kommer att arbeta internationellt är stor och det innebär att du som ingenjör ska fungera i en omgivning som på olika sätt skiljer sig från den svenska. För att lyckas måste du förutom att bemästra tekniken också vara medveten om den kulturella dimensionen vid arbete i en internationell miljö. En bra grund inför framtida utlandsjobb får du genom att delta i följande kurs.

Kursens syfte är att ge en bred orientering om projektcykeln, från idé via genomförande till utvärdering, samt att belysa de komponenter som är specifika för biståndsprojekt och de olika problem som kan uppstå.

Efter kursen skall deltagarna kunna:

 • Beskriva projektcykelns olika delar och centrala begrepp inom projektledning.
 • Tillämpa LFA-metoden vid planering och genomförande av projekt.
 • Beskriva, problematisera och diskutera vad som driver utveckling och biståndsprojektets roll för utvecklingen.
 • Identifiera och tillämpa de kunskaper vilka är till nytta vid internationellt arbete i Sverige eller utomlands.
 • Planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete (uppsats och muntlig presentation).

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen avser att ge en allmän överblick av projektcykeln och dess komponenter med utgångspunkt från EU:s Project Cycle Management (PCM) och konceptet Logic Framework Approach (LFA) med t.ex.:

 • Projektidentifikation och projektutredning med problembeskrivningar, genomförbarhetsanalyser, handlingsplaner, kostnadskalkyler och projektgranskningar.
 • Genomförande med t.ex. resursmobilisering, organisation, upphandling, rekrytering, administration, projektledning.
 • Uppföljning och utvärdering med uppföljnings- och utvärderingsinstrument, måluppfyllelse, kostandseffektivitet.

Kursen har ett tydligt fokus på bistånd och de specifika krav olika givare som Sida, Världsbanken mfl har på processen, dessutom presenteras olika verktyg som används.

Kursupplägg

Kursen är en kvällskurs där externa föreläsare från olika myndigheter, företag och organisationer kommer och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Kursen ges på tisdagskvällar mellan 18.00 – 20.30.

Behörighet

För fristående studerande krävs:

 • Grundläggande högskolebehörighet, dvs styrkt avslutad gymnasieutbildning inkl dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A, el motsv.

Litteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida/i Bilda. Materialet består bla av informationsmaterial och artiklar från Sida, EU, FN, Världsbanken mfl organisation och olika forskare samt material som delas ut i samband med föreläsningarna.

Examination

 • ANN1 - Närvaro, 1,0, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektuppsats, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F

ANN1 - 75% närvaro, 1 hp, betygsskala: P, F

INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

SEM1 - Muntlig presentation/Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För betyget godkänd erfordras minst 75 % närvaro (NÄR1; 1 hp), en inlämningsuppgifter (INL1; 2hp) samt att projektarbetet fullgörs (PRO1; 3 hp) och redovisas vid ett seminarium (SEM1; 1,5 hp).

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Kontaktperson

Göran Baurne

Examinator

Göran Baurne <baurne@kth.se>

Övrig information

Kursen är en kvällskurs där externa föreläsare från olika myndigheter, företag och organisationer kommer och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Kursen är en uppdaterad och ny kurs som bygger på de gamla kurserna: 1B1991, AE2701 6 hp.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.