AE1706 Den globale ingenjören - att arbeta internationellt 7,5 hp

The Global Engineer - To Work Internationally

Erfarenhet från att arbeta i ett annat land ger oftast stora fördelar för den fortsatta karriären, då både mångkulturell förståelse och språkliga färdigheter blir allt viktigare för arbetsgivare. Detta är erfarenheter som många arbetsgivare idag värdesätter högt. Arbete utomlands är en erfarenhet som många arbetsgivare idag värdesätter högt bla därför att en hel del företag numera tillhör globala koncerner. Att arbeta utomlands är inte bara utvecklande ur arbetssynpunkt utan bidrar även till personlig utveckling

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagarna kunna:

Redogöra för kulturella mönster från olika länder och hur dessa påverkar arbete och fritid.

Beskriva vilka pratiska förberedelser som krävs inför ett arbete utomlands och gälland regelverk.

Beskriva EU, Kina, USA, Latinamerika, Afrika, Indien mfl. som framtida arbetsmarknader.

Beskriva globaliseringens roll i utvecklingen samt betydelsen för internationellt företagande.

Beskriva, problematisera och diskutera vad som driver utveckling, hot och möjligheter.

Identifiera och tillämpa de kunskaper vilka är till nytta vid internationellt arbete i Sverige eller utomlands.

Planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete (uppsats och muntlig presentation).

Kursens huvudsakliga innehåll

Erfarenhet från att arbeta i ett annat land ger oftast stora fördelar för den fortsatta karriären, då både mångkulturell förståelse och språkliga färdigheter blir allt viktigare för arbetsgivare. Detta är erfarenheter som många arbetsgivare idag värdesätter högt. Arbete utomlands är en erfarenhet som många arbetsgivare idag värdesätter högt bla därför att en hel del företag numera tillhör globala koncerner. Att arbeta utomlands är inte bara utvecklande ur arbetssynpunkt utan bidrar även till personlig utveckling.

Många svenska företag finns representerade över hela världen och det innebär stora möjligheter till internationella erfarenheter. För att kunna bevara sina positioner som framgångsrika företag på en global marknad behöver de chefer och specialister med internationell erfarenhet. Att verka på en global marknad innebär kulturella skillnader, tidsskillnader och annorlunda arbetsmetoder som ställer speciella krav på medarbetare och deras kompetens.  Möjligheterna är oändliga, men det finns mycket att tänka på innan du tar det stora steget.

Kursens syfte är att inspirera och att ge deltagarna information om hur man bör förbereda sig och vad man behöver ha med sig i bagaget oavsett om man ser det som en del i karriären eller bara som ett kul äventyr. Den har en tvärvetenskaplig karaktär för att kunna ge en allmän orientering om olika globala frågor och information om  EU, USA, utvecklingsländer och ”emerging markets” som framtida verksamhetsfält. Vidare skall kursen ge en ökad medvetenhet om Sveriges relationer till omvärlden och om hur valet av tekniska lösningar påverkar utveckling och möjligheterna för svenska företag. Frågor som styrning av internationella projekt och förhandlingsteknik tas upp. Mötet med andra kulturer vidgar dina vyer och kursen tar kulturkrockar och anpassningsprocessen. När det gäller att hitta jobben utomlands finns det en del olika sökvägar att använda sig av.

Kursupplägg

Kursen är en kvällskurs där externa föreläsare från olika myndigheter, företag och organisationer kommer och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Kursen ges på torsdagskvällar mellan 18.00 – 20.30.

Behörighet

Grundläggande behörighet till högskolestudier

Litteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida innan kursstart. Materialet består bla av informationsmaterial och artiklar från Sida, EU, FN, Världsbanken mfl organisation och olika forskare samt material som delas ut i samband med föreläsningarna.

Examination

 • ANN1 - Närvaro, 1,0, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektuppsats, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F

ANN1 - 75% närvaro, 1 hp, betygsskala: P, F

INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

SEM1 - Muntlig presentation/Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För betyget godkänd erfordras minst 75 % närvaro (NÄR1; 1 hp), inlämningsuppgift (INL1; 2hp), samt att projektarbetet fullgörs (PRO1; 3 hp) och redovisas vid ett seminarium (SEM1; 1,5 hp).

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Examinator

Övrig information

Kursen är en kvällskurs där externa föreläsare från olika myndigheter, företag och organisationer kommer och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Kursen ges på torsdagskvällar mellan 18.00 – 20.30.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.