AE2507 Strategisk miljöbedömning 7,5 hp

Strategic Environmental Assessment

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av föreläsningar och två övningar.
Under föreläsningarna kommer de grundläggande principerna för SEA och dess tillämpningar presenteras och analyseras. Under föreläsningarna kommer kurslitteratur diskuteras och exemplifieras och även ytterligare information ges.
I kursen ingår två övningar, där delar av den praktiska processen, terminologi och metoder för att utföra en miljöbedömning tillämpas. Den första övningen, är en individuell övning, och den andra övningen, vilket är en gruppstudie, genomförs vid de två workshops som är planerade under kursen. Övningarna är obligatoriska.

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att lära sig internationell teori, den praktiska processen, terminologi och metoder för att utföra och producera en SEA. Efter fullföljandet av kursen ska studenten ha en teoretisk och begreppsmässig förståelse av

• huvudprinciperna för SEA-processen;
• terminologi och metoder som används i SEA;
• betydelsen av SEA i förhållande till planeringen och beslutsfattandet;
• SEA trender och praxis i ett internationellt perspektiv;
• de metodfrågor som rör utförandet av SEA;
• det tvärvetenskapliga angreppssättet i utförandet av SEA.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen inom samhällsbyggnad, miljöteknik, ekologi, eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs: Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Övning, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Övning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Berit Brokking Balfors

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2507

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.