AF103V Byggnadsteknik för fastighetsmäklare 7,5 hp

Building Technology for Real Estate Agents

Kursens syfte är att ge det kunnande i byggnadsteknik som föreskrivs av Fastighetsmäklarinspektionen. Kursens huvudsakliga innehåll är: Byggnadsbestämmelser. Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning. Byggnadsskador och byggnadsgarantisystem. Ombyggnad. Energideklarationer. Besiktningsteknik. Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens syfte är att ge det kunnande i byggnadsteknik som föreskrivs av Fastighetsmäklarnämnden. Kursens huvudsakliga innehåll är: Byggnadsbestämmelser. Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning. Byggnadsskador och byggnadsgarantisystem. Ombyggnad. Energideklarationer. Besiktningsteknik. Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för viktiga delar av byggbestämmelserna, förklara funktion och relevanta problem hos viktiga byggdelar såsom tak, grunder och väggar. Redogöra för system för ventilation och värme. Redogöra för viktiga orsaker till byggskador med besiktningsteknik och i viss mån beskriva möjligheter till ombyggnad efter dessa. Ha kännedom om energideklarationer, byggnadsgarantisystem och etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning.

Kursupplägg

Kursen hålls som föreläsningar, en projektuppgift samt ett studiebesök.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande högskolebehörighet (avslutad gymnasieutbildning el motsv inkl svenska och engelska) krävs.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Björk et al: Så byggdes husen, Formas förlag, 2003

Sandin: Praktisk husbyggnadsteknik, KFS i Lund

Kompendium i installationsteknik för fastighetsmäklare, KTH

Avsnittet "Fasader" i D&U-kompendiet "Underhåll och ytskikt", KTH

Ytterligare material delas ut under kursens gång.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbete och tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Folke Björk

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF103V

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk, tel. 08 - 790 8663, e-post folke.bjork@byv.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod: 1L4001