AF1402 Byggfysik 7,5 hp

Building Physics

Kursen handlar om fukt- och värmetransport i byggnader och byggnadsdelar. Efter avslutad kurs skall studenten kunna lösa byggnadsfysikaliska problem som uppträder vid projektering och byggande av hus

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Värmeöverföring: Ledning, strålning, konvektion. Fukt i luft och material. Diffusion, konvektion och kapillärtransport. Påverkan på material och konstruktioner. Tillämpningar på konstruktioners värmeisolering, täthet, fuktsäkerhet och beständighet samt påverkan på den inre och yttre miljön

Lärandemål *

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

- Förstå grundläggande definitioner och begrepp inom Byggnadsfysiken relaterade till fukt- och värme.

- Kunna identifiera relevanta fysikaliska processer för fukt- och värmetransport för en problemställning med givna förutsättningar.        

- Kunna ge en matematisk beskrivning av grundläggande processer för fukt- och värmetransport.

- Kunna utföra byggfysikaliska beräkningar med givna förutsättningar och inse om beräkningsresultat är orimliga.

- Kunna tydligt och strukturerad sammanfatta svaret på en uppgift.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

AF1002 Hus och anläggningar

AF1301 Byggmaterial, grundkurs

AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 

eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

AF1002 Hus och anläggningar eller motsvarande kurs.

AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad eller motsvarande kurs.

AF1301 Byggmaterial, grundkurs, eller motsvarande kurs.

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jóhannesson, G. Lectures on Building Physics. Byggvetenskap, KTH.

Övningsuppgifter Inst f Byggvetenskap, KTH.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter och laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  • TEN1 - Examination, 4.5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3.0 hp, betygsskala: P, F

Skriftlig tentamen, TEN1 4,5 hp

Övningsuppgifter och laborationer, ÖVN1 3hp

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända moment TEN1 och ÖVN1

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Rickard Bellander

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1402

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kjartan Gudmundsson, kjartan.gudmundsson@byv.kth.se, 087906590

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.