Hoppa till huvudinnehållet

AF140V Grundläggande teknik för byggnader 2,5 hp

Kursens syfte är att ge insikt i grundläggande i byggnadsteknik med orientering i byggnadsskador och besiktningsteknik.

Detta är en tämligen liten kurs, men vi hoppas att allaändå kommer att kunna känna att vi kommit vidare med ett intressant lärande.

Kursen hålls som sju tvåtimmarslektioner

1: Introduktion – Kursens upplägg – Tekniska krav på en byggnad

2: Introduktion av inlämningsuppgift. Grundläggning och hur vi bygger i Sverige

3: Väggkonstruktioner och fönster och byggande av flerbostadshus.

4: Tak

5: Byggskador och fuktskador Besiktning av byggnader

6: Hus och hälsa och radon

7: Vi presenterar inlämningsuppgifterna och talar om vad vi lärt oss

 

Och som avslutning kommer jag att bjuda in till ett möte på KTH – som ett studiebesök.

 

Examinationen är en inlämningsuppgift och en hemtenta. Inlämningsuppgiften är en beskrivning av en detalj i en byggnad. Man väljer själv vad som man vill jobba med. Tentan består av ett antal frågor som man besvarar hemma, när man har tid, och sedan skickar in.

Litteratur i kursen är boken:  ”Byggnadsteknikens grunder” som säljs på Kårbokhandeln på KTH.

https://karbokhandeln.se/bygg/byggteknikens-grunder-kompendium/

Dessutom har vi en del litteratur på kursens interna web-sida.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF140V (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge insikt i grundläggande i byggnadsteknik med orientering i byggnadsskador och besiktningsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för funktion och relevanta problem hos viktiga byggdelar såsom tak, grunder och väggar.

Kursupplägg

Kursen kommer att hållas med föreläsningar på distans och med ett möte på KTHs Campus Valhallavägen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Byggteknikens grunder, kompendium i grundläggande byggnadsteknik. Byggvetenskap/Avdelningen för hållbara byggnader. KTH. senaste versionen

https://karbokhandeln.se/bygg/byggteknikens-grunder-kompendium/

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF140V

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk (folke.bjork@byv.kth.se)

Övrig information

Avsedd för yrkesverksamma inom branschen.