Hoppa till huvudinnehållet

AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF1729 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Dimensionering av konstruktionsdelar i ett hus
 • Dimensionering av enklare infrastrukturkonstruktioner såsom väg eller enklare bro
 • Arbeta med lämplig programvara för dimensionering med beräkningar och ritningar i en detaljeringsnivå som motsvarar förenklade bygghandlingar
 • Dimensionera olika konstruktionsdelar i ett byggnadsverk eller infrastrukturobjekt med hänsyn tagen till hållbarhet i fråga om materialval och dimensionering

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • dimensionera konstruktionsdelar i ett hus.
 • dimensionera och redovisa enklare infrastrukturkonstruktioner såsom väg eller enklare bro.
 • presentera dimensioneringsresultat i form av beräkningar och ritningar utförda i lämplig programvara.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurser:

HS1008 Konstruktionsteknik, och

HS1021 Stål- och träkonstruktion

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg gäller betygsskala: A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Annika Gram

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1729

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ali Farhang

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.