AF1732 Byggteknik 2, storahus, materiallära, Cad 2, Anläggning A 10,0 hp

Building Technology 2, large buildings, materials, Cad 2, Civil Engineering A

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kursen ska studenten kunna:

•  Beskriva husbyggnadsteknik för en medelstor byggnad inkl. tekniker för ett hållbart byggande

•  Redogöra för byggnadsstilar från 1800-talet och framåt

•  Redogöra för olika byggnadsmaterial, deras beståndsdelar och tillverkningsprocess

•  Rita byggnadsdetaljer, plan-, fasad- och sektionsritningar för en mindre byggnad

•  Redogöra översiktligt för jord- och bergarters egenskaper

•  Redogöra för hydrologiska begrepp och utföra beräkningar inom områden ytavrinning och frekvensanalys

•  Redogöra för principer och gällande regelverk för markprojektering inom kvartersmark

•  Projektera schakt för grundläggning av ett småhus och tillhörande dränering

Kursens huvudsakliga innehåll

•  Arkitektur

•  Byggnadsteknik för medelstora byggnader

•  Byggnadsteknik för ett hållbart byggande

•  Byggnadsmaterial

 •  CAD-projektering

 •  Jord- och bergarter

•  Hydrologi - ytavrinning, frekvensanalys, svenska vattendrag

•  Schakt för grundläggning av småhus, markprojektering av tomtmark

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design, Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design eller högskoleprogrammet Byggproduktion

Litteratur

Burström, P. G., Byggnadsmaterial, Studentlitteratur

 Cecilia Björk, Laila Reppen, Så byggdes staden, AB Svensk byggtjänst Samuel A. Berg, Byggteknik BYT 3 grundläggning

BBR, Boverket Referenslitteratur:

Kenneth Sandin, Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur Cecilia Björk, Per Kallstenius m.fl., Så byggdes husen, Formas

Isoverboken

Examination

 • TENA - Tentamen byggteknik, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Tentamen anläggning, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgifter CAD, 2,5, betygsskala: P, F
 • ÖVNA - Övningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F

·           TENA - Tentamen byggteknik, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

·           TENB - Tentamen anläggning, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

·           ÖVN2 - Övningsuppgifter CAD, 2,5 hp, betygsskala: P, F

·           ÖVNA - Övningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

·           ÖVNB - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.