AF1732 Byggteknik 2, storahus, materiallära, Cad 2, Anläggning A 10,0 hp

Building Technology 2, large buildings, materials, Cad 2, Civil Engineering A

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:

• kunna beskriva husbyggnadsteknik för medelstor byggnad

• känna till byggnadsstilar från 1800-talet och framåt

• kunna beskriva anslutningar mellan de i husbyggnaden ingående byggnadsdelarna

• känna till byggnadsmaterialen, deras beståndsdelar och tillverkningsprocess

• kunna mäta och redovisa för hand

• kunna göra plan-, fasad-, sektions-ritningar för en mindre byggnad i CAD

• känna till begreppet BIM inom husbyggnad

• kunna rita upp byggnadsdetaljer i CAD

• kunna beskriva begreppet hållbart byggande för medelstor byggnad

• ha översiktliga kunskaper i anläggning av väg- och kvartersmark

• ha översiktliga kunskaper i geovetenskaper

• ha översiktliga kunskaper i grundläggningsmetoder, bergtäkter och ballast

Kursens huvudsakliga innehåll

• Föreläsningar om byggteknik för medelstora byggnader

           Byggnadstyper, grund, stomsystem, bärande väggar, pelare, bjälklag, tak, stomkomplement,

           fasader, att tänka på akustik, brand, energi och miljö vid byggande

• Föreläsningar om byggteknik vid anslutningar

• Föreläsning om arkitektur

• Tillfällen för inlämningsuppgifter

• Föreläsning om byggnadsmaterial

           Genomgång om materials framställning och uppbyggnad

           Material som behandlas: betong, lättbetong, tegel, sten- och lergods, trä, stål, värmeisolering,   

           glas, plast och skivmaterial

• Föreläsning och övningar i att rita och upprätta ritningar i CAD

• Föreläsning om husbyggnadsteknik för ett hållbart byggande

• Föreläsning om anläggning av väg- och kvartersmark

• Föreläsning om geovetenskaper

• Föreläsning om grundläggningsmetoder, bergtäkter och ballast

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design, Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design eller högskoleprogrammet Byggproduktion

Litteratur

Burström, P. G., Byggnadsmaterial, Studentlitteratur

Cecilia Björk, Laila Reppen, Så byggdes staden, AB Svensk byggtjänst

Samuel A. Berg, Byggteknik BYT 3 grundläggning

BBR, Boverket

Referenslitteratur:

Kenneth Sandin, Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur

Cecilia Björk, Per Kallstenius m.fl., Så byggdes husen, Formas

Isoverboken

Examination

 • TENA - Tentamen byggteknik, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Tentamen anläggning, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgifter CAD, 2,5, betygsskala: P, F
 • ÖVNA - Övningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.