Hoppa till huvudinnehållet

AF1744 Byggteknik, värme och fuktlära 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF1744 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • De vanligast förekommande byggmaterialen och deras egenskaper
 • Ledning, strålning, konvektion och värmekapacitet
 • Fukt i luft och material, fuktkällor och fukttransport
 • Akustik, brand, radon och tjäle
 • Laboration med mätningar av kapillärsugning för ett material, hygroskopicitet för tre material, krympning/svällning för trä
 • Hållbarhetsaspekter gällande val av material och byggteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • ge exempel på och beskriva vanliga byggnadsmaterial utifrån egenskaper, användningsområde och tillverkning
 • förklara de olika sätten för hur värme och fukt transporteras
 • utföra beräkningar för fukt i luft och i material
 • utföra beräkningar beträffande värme- och fukttransport för byggnader.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1744

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gunilla Teofilusson (gteo@kth.se)

Övriga föreskrifter

Ersätter AF1733 fr.o.m. läsår 21/22.