AF175U Integrerad CAD bygg 1 7,5 hp

Integrated CAD for Construction 1

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grundläggande teori om byggstandard och ritteknik, systemlinjer och koordinatsystem vid utsättning av punkter samt förklaring om olika ritningar: planer, fasader, sektioner, detaljer och situationsritningar
 • Grundläggande information om ritningstyper och projekteringsarbete inom byggbranschen
 • Gränssnitt och ritningsmiljö i CAD-program
 • Koordinatsystem, linjer, linjetyper och hantering av linjetypskala i CAD
 • Rit- och redigeringskommandon
 • Lager och plottning
 • Text och mått
 • Skraffering på tvådimensionella ytor
 • Block i byggritningar
 • Dokumentation och hantering av layout samt regler om plottning och utskrift
 • Externa referenser i praktiken
 • Upprättande av projekt i byggrelaterat applikationsprogram

Lärandemål *

Efter avslutad och godkänd kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara vilka ritningsformat och ritningstyper som kan finnas med i ett modellorienterat CAD-projekt
 • känna till referenslinjer, systemlinjer, koordinatsystem och måttenheter
 • redogöra för ritningarnas olika standardlinjetjocklekar och kopplingen till färger vid utskrift
 • beskriva ritningsstorlek och skala, samt sambanden mellan objekt i naturlig storlek, modellritning och pappersmiljö i CAD-program
 • hantera lager och känna till standardlagersystem
 • skriva text i byggstandardstorlek och hantera den i olika ritningsmiljöer
 • rita och redigera objekt i CAD-modellmiljö och hantera det i pappersmiljö
 • skapa och använda block och symboler i CAD-program
 • hantera utskrift av modell- respektive layoutmiljö, skalenlig utskrift samt utskrift med korrekta linjetjocklekar med hjälp av plottningstabellfiler
 • hantera externa referenser (länkning) mellan ritningar och sättet att använda dessa vid projektering
 • hantera applikationsprogram vid upprättandet av byggprojekt och 3D-modellering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium i CAD: "Grunder och Projektering"

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg *

  För slutbetyg på kursen krävs godkänd projektuppgift samt godkänd tentamen.
  Slutbetyg sätts enligt betygsskala P/F.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Ahmad Reza Roozbeh

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Byggteknik och design

  Huvudområde *

  Teknik

  Utbildningsnivå *

  Grundnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Övrig information

  Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.