AF210V Kemifrågor med betydelse för byggandet 7,5 hp

Chemistry of Importance for the Building Sector

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Experter på polymerer, lim, fogmassor, färger, betong, tryckimpregnerat trä, avjämningsmassor, putser och städkemikalier föreläster om materialens möjligheter och vad som kan skapa svårigheter. Även vissa aspekter på kemisk miljöpåverkan och människans reaktioner behandlas.

Lärandemål *

Plaster, lim, fogmassor, färger, betong, tryckimpregnerat trä, avjämningsmassor, putser och städkemikalier är kemiska produkter som används inom byggsektorn. I kursen "Kemifrågor med betydelse för byggandet" behandlas hur dessa fungerar i kemiskt hänseende. Förutsättningar för god teknisk funktion samt minimering av hälsorisker och miljöbelastningar kommer att behandlas, och även riskbedömning. Kursen har rönt uppskattning både för sitt innehåll och för att den fungerar som mötesplats för personer som är intresserade av området.

Kursupplägg

Kursen ges på halvtid under dagtid . Den är koncentrerad till ett antal dagar. Du behöver komma till KTH eller annan kursplats 5-6 gånger. Kursen är inte en distanskurs. Kursen ges på svenska.
Experter på på olika material och problemområden gör presentationer och diskuterar med kursdeltagarna. I en arbetsuppgift bidrar kursdeltagarna gruppvis med egna problem och erfarenheter inom området.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

  • Grundläggande högskolebehörighet, dvs dokumenterad, avslutad gymnasieutbildning el motsv och dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsv samt
  • universitetsstudier motsvarande 120 hp inom relevant ämnesområde.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande gymnasiebehörighet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • TEN1 - Skriftlig kunskapskontroll, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Seminarier, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Hemtentamen och projektarbete

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Folke Björk

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF210V

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk, Tel. 08-7908663, Fax. 08-4118432, E-post: folke.bjork@byv.kth.se

Övrig information

Gammal kod: 1D4258