Hoppa till huvudinnehållet

AF2201 Brokonstruktion 7,5 hp

Kursen behandlar projektering och konstruktion av enkla broar såsom balkbroar samt andra mer kvalificerade brokonstruktioner såsom bågbroar (typ Västerbron) och kabelbroar (typ Högakustenbron och Öresundsbron). Särskilt studeras en brokonstruktion som en projektuppgift.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2201 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Brobyggandets historia.
 • Olika brotyper och dess strukturella beteende.
 • Laster och lastfördelning på broar.
 • Influenslinjer.
 • Analys och dimensionering av kompositbroar.
 • Analys och dimensionering av bågbroar.
 • Analys och dimensionering av kabelbroar.
 • Analys och dimensionering förspända betongbroar.
 • Konceptuell design av en vägbro ingår i kursen som en projektuppgift.

Lärandemål

Kursen behandlar struktur och utformning av enkla broar av typen balkbroar samt andra mer kvalificerade brokonstruktioner såsom bågbroar och kabelbroar.

I kursen ingår en projektuppgift som omfattas av en konceptuell utformning av en vägbro.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om utformning, analys och dimensionering av broar.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Klassificera olika typer av broar.
 • Beräkna laster, fil faktorer, lastfall och lastkombinationer.
 • Utveckla och använda influenslinjer för broanalyser.
 • Förklara beteendet av balk-, komposit-, förspända betong-, båg- och kabelbroar.
 • Skapa idealiserade modeller för analys samt utvärdera krafter och moment.
 • Utvärdera krafter och moment med stora förskjutningar. (2: a ordningens teori)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmekanik och byggkonstruktionslära, om totalt 3 x 7,5 hp motsvarande innehåll i kurser AF1005, AF1006 och AF2003.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i differentialekvationer, 7,5 hp motsvarande innehåll i kurs SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • BER1 - Konstruktionsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete (BER1 3 hp)

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1 3 hp)

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2201

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Leander (john.leander@byv.kth.se)