Hoppa till huvudinnehållet

AF2203 Brokonstruktion fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen behandlar tillämpning av FEM för analys och dimensionering av broar. Utmattning, dynamiska laster samt livscyckelskostnadsanalyser studeras. Analys och dimensionering av en GC-bro studeras i detalj som projektuppgift.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2203 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

-Finita elementmetoden för broanalyser

- FEM modellering

- Utmattningsanalys

- Lådbroar

- Livscykelkostnadsanalyser

- Byggmetoder för broar

Analys och dimensionering av en bro ingår i kursen som en projektuppgift.

Lärandemål

Syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper om modellering, analys och dimensionering av broar. Efter kursen ska studenten kunna:

- Förstå konceptet och tillämpningen av FEM för broanalyser

- Använda ett kommersiellt FE-program för att modellera och dimensionera broar i 3D

─ Beakta utmattning vid dimensionering enligt Eurocode (EC3)

─ Använda probalisltiska metoder för analys och klassningsberäkning av broar

─ Analys och dimesionering av lådbroar

─ Beräkna livscykelkostnader för broar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i Brokonstruktion, Finita elementmetoder i analys och design och strukturdynamik 3x7,5 hp motsvarande innehåll i kurser AF2201, AF2024 och AF2011.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i differentialekvationer, 7,5 hp motsvarande innehåll i kurs SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 - Godkänd projektuppgift (6 hp)

ÖVN1 - Godkända övningstal (1,5 hp)

Betyget sätts baserat på projektarbetets omfattning och kvalite, inklusive den skriftlig rapporten och den muntlig presentationen. Resultat från kontrollfrågor och studentens beaktande av överenskommna tider för inlämning/redovisning kommer också att beaktas vid betygssättning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2203

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Raid Karoumi, raid.karoumi@byv.kth.se, 08-790 9084