Hoppa till huvudinnehållet

AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande principer, metoder/verktyg och processer som har relevans för utformningen, byggandet och driften av helhetligt hållbara byggnader i ett livcykelperspektiv. Byggnaders prestanda och hållbarhet bedöms utifrån dessas resurseffektivitet, miljöprestanda, samt relevanta ekonomiska och sociala/beteenderelaterade aspekter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2507 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande principer, metoder/verktyg och processer som har relevans för utformningen, byggandet och driften av helhetligt hållbara byggnader i ett livcykelperspektiv. Byggnaders prestanda och hållbarhet bedöms utifrån dessas resurseffektivitet, miljöprestanda, samt relevanta ekonomiska och sociala/beteenderelaterade aspekter.

Särskilt intresse ägnas åt bioklimatisk byggnadsdesign, förnybar energiteknik, lågexergiteknik/-system, såsom utformningen av passiva, nära-noll-, nollenergi-/nollemissions- och plusenergibyggnader.

Byggnads- och installationstekniska system och tjänster (t ex inomhusklimat) behandlas i ett integrerat systemperspektiv med relevans för enskilda byggnader, men även större urbana komplex.

Aktuella modellerings-/simuleringsverktyg (t ex energimodelleringsprogram och BIM-verktyg) behandlas och används vid utformningen av olika typer av högtpresterande byggnader.

Grundläggande föreläsningar ges av experter från en rad relevanta discipliner (arkitektur, byggnadsfysik, energiteknik, BIM (building information management), miljömanagement. fastighetsekonomi mfl). Studenterna kompletterar dessa grundläggande studier med en fördjupning inom något område av särskilt intresse (projektarbete).

Studiebesök anordnas till olika typer av högpresterande byggnader och stadsdelar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Ha en god förståelse av principerna för helhetligt hållbart byggande, samt aktivt kunna delta vid den multidisciplinära utvecklingen av hållbara byggnader och utvärderingen av dessas prestanda.

Ha en god förståelse av bioklimatisk byggnadsdesign samt utformningen av olika kategorier av högpresterande byggnader (t ex passiv-, nära-noll-, nolleenergi- samt plusenergihus)

Kunna välja och dimensionera byggnadskomponenter samt installationstekniska system för olika typer av högpresterande byggnader i olika klimatzoner

Använda olika verktyg och metoder för att utvärdera byggnaders energieffektivitet och miljöprestanda i olika faser av byggnadens livscykel.

Ha en god förståelse av relevanta regelverk, byggregler och byggråd som rör utvecklingen av hög-presterande byggnader.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i installations- och energisystem samt byggnadsfysik 3x7,5 hp motsvarande innehåll i kurser AF1002, AF1402 och AF2508.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

PRO1 - Projektarbete; 4,5 ECTS; betygsskala A-F

TEN1 - Skriftlig tentamen; 3 ECTS; betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ivo Martinac

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2507

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac, ivo.martinac@byv.kth.se