Hoppa till huvudinnehållet

AF2609 Grundläggningsteknik och geokonstruktioner 7,5 hp

Efter kursen ska studenterna kunna:

• Förstå samverkan mellan konstruktion och undergrund.

• Konstruera djupgrundläggning, pålad grundläggning, spontkonstruktioner, stödkonstruktioner och jordförstärkning.

• Utvärdera samverkan och rörelser i byggnad och undergrunden

• Beräkna spänningar och töjningar i jord och konstruktion.

• Utvärdera deformationer i jorden till följd av schaktning och grundläggningsarbeten.

Notera att alla föreläsningar och övningar kommer att hållas på engelska.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2609 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Dimensionering av geokonstruktioner med avseende på rörelser i marken

• Geokonstruktioner

• Djupgrundläggning

• Pålgrundläggning

• Spontkonstruktioner

• Jorddynamik

• Stödkonstruktioner

• Jordarmering

• Grundläggning på berg

Lärandemål

Målet med kursen är att ge avancerad kunskap om analys och beräkningar av geokonstruktioner. Efter kursen ska studenterna kunna:

•                     Förklara hur rörelser i marken påverkar geokonstruktioner och samverkan mellan struktur och jord.

•                     Dimensionera olika typer av pålar med asveende på stabilitet.

•                     Beskriva olika typer av jordarmering.

•                     Dimensionera spontkonstruktioner med avseende på geoteknisk och strukturell stabilitet.

•                     Dimensionera plattgrundläggningar med avseende på jorddynamiska aspekter.

•                     Beskriva dimensioneringsaspekter av grundläggningar på berg.

Notera att alla föreläsningar och övningar kommer att hållas på engelska

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i geoteknik eller grundläggningsteknik samt strukturmekanik, strukturteknik om totalt minst 12 hp motsvarande innehåll i kurser AF1601 eller AE1106 och AF1005.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ten1-tentamina, 4,5 hp

Övn1-övningar, 3,0 hp

Övriga krav för slutbetyg

Ten1-tentamina, 4,5 hp

Övn1-övningar, 3,0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2609

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Suihan Zhang suihan@kth.se