AF2609 Grundläggningsteknik och geokonstruktioner 7,5 hp

Foundation Engineering

Efter kursen ska studenterna kunna:

• Förstå samverkan mellan konstruktion och undergrund.

• Konstruera djupgrundläggning, pålad grundläggning, spontkonstruktioner, stödkonstruktioner och jordförstärkning.

• Utvärdera samverkan och rörelser i byggnad och undergrunden

• Beräkna spänningar och töjningar i jord och konstruktion.

• Utvärdera deformationer i jorden till följd av schaktning och grundläggningsarbeten.

Notera att alla föreläsningar och övningar kommer att hållas på engelska.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

•                     Dimensionering av geokonstruktioner med avseende på rörelser i marken

•                     Geokonstruktioner

•                     Djupgrundläggning

•                     Pålgrundläggning

•                     Spontkonstruktioner

•                     Jorddynamik

•                     Stödkonstruktioner

•                     Jordarmering

•                    Grundläggning på berg

Lärandemål *

Målet med kursen är att ge avancerad kunskap om analys och beräkningar av geokonstruktioner. Efter kursen ska studenterna kunna:

•                     Förklara hur rörelser i marken påverkar geokonstruktioner och samverkan mellan struktur och jord.

•                     Dimensionera olika typer av pålar med asveende på stabilitet.

•                     Beskriva olika typer av jordarmering.

•                     Dimensionera spontkonstruktioner med avseende på geoteknisk och strukturell stabilitet.

•                     Dimensionera plattgrundläggningar med avseende på jorddynamiska aspekter.

•                     Beskriva dimensioneringsaspekter av grundläggningar på berg.

Notera att alla föreläsningar och övningar kommer att hållas på engelska

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För studenter som inte är registrerade på ett KTH-program:

Grundläggande kunskaper i strukturmekanik, strukturteknik och en grundläggande kurs i jordmekanik eller grundläggningsteknik, totalt motsvarande 2 x 7,5 hp.

För programstuderande:

AF1601 Geoteknik med grundläggning,

AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs

eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

AF1601 Geoteknik med grundläggning

AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ten1-tentamina, 4,5 hp

Övn1-övningar, 3,0 hp

Övriga krav för slutbetyg *

Ten1-tentamina, 4,5 hp

Övn1-övningar, 3,0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Larsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2609

Ges av

ABE/Jord- och bergmekanik

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Carl Wersäll, (carl.wersall@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.