Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AF2610 Bergteknik och tunnlar 7,5 hp

Kursens syfte är att ge eleverna: en bred kunskap inom alla aspekter av tunneldrivning, dvs. planering, design och konstruktion; och djupare kunskaper inom fyra områden: (1) tunneldrivning med borrning och sprängning, 2) design av tunnel support (3) hydrogeologi, vattenrelaterade problem och injektering och (4) kostnad, tidsplanering och riskhantering.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2610 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Problem vid tunneldrivning och olika brottmekanismer
 • Tunnelsprängning och tunneldrivning med borrning och sprängning
 • Tunnelförstärkning: empirisk, GRC, FEM-analys
 • Tunneldrivning i sekvenser, principer och produktionsaspekter
 • Grundvattenproblem i tunnlar, vatteninflöde och injektering
 • Tunnelkostnad och tidsplanering,
 • Riskaspekter vid tunneldrivning,
 • Hållbarhet vid tunneldrivning

Lärandemål

Efter kursen studenterna ska kunna:

 • Identifiera orsak för olika brottmekanismer,
 • Identifiera och planera tunneldrivningsmetod ur teknisk, produktions- och hållbarhetssynpunkt,
 • Utforma tunnelförstärkning baserad på empirisk, analytisk och numerisk bedömning beroende på komplexitet och få ett helhetsperspektiv på designprocessen,
 • Analysera vatteninflödet till tunnlar och identifiera eventuella vattenrelaterade problem vid tunneldrivning samt planera och genomföra lämplig tunneldränering- och/eller injekteringsmetod,
 • Analysera kostnader och tid för vanliga tunnlar baserade på risker och riskhantering.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i grundläggningsteknik och geokonstruktioner 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF1601 och AF2609.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i bergmekanik om totalt 7,5hp motsvarande innehåll i kursen AF2602.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Palmström and Stille: Rock Engineering

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ten1-examination, 4.5 hp. Betygsskala A-F

Övn1-övningar, 3.0 hp Betygsskala P/F

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen

Godkända inlämnade övningsuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Spross johan.spross@byv.kth.se