AG1103 Stads- och trafikplanering, fortsättningskurs 7,5 hp

Urban and Traffic Planning, Continuation Course

Kursen behandlar stads- och trafikplanering på detaljplanenivå, och ger såväl praktiska som teoretiska kunskaper om bebyggelsens och trafiksystemens utformning på kvarters- och stadsdelsnivå.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är en fortsättning på Stads- och trafikplanering, grundkurs som behandlar planering på översiktsplanenivå. Föreliggande kurs gäller detaljplanenivån. Kursen ger kunskaper om stadens bebyggelse och funktioner med särskild betoning på sambandet mellan bebyggelsen och trafik. Deltagarna tränas i att analysera stadsbyggnadsfrågor och utifrån detta föreslå lämpliga lösningar för bebyggelse- och trafiklösningar på kvarters- och stadsdelsnivå. Kursen behandlar såväl praktiskt som teoretiskt detaljplaneringens metoder och redskap och tränar deltagarna att tillämpa metoderna.

Två individuella övningsuppgifter genomförs. Dels framställs en formell detaljplan enligt plan- och bygglagen, utifrån en given byggd miljö. Dels görs en beskrivning av stadstyper som besöks på en studieresa. En gruppuppgift genomförs som består i att framställa en illustrationsplan med text och övrigt presentationsmaterial för en mindre stadsdel. Individuell litteraturtentamen.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att ge praktisk förståelse om sambandet mellan byggd miljö och planerarens arbetsredskap. Kursen ger verktyg för analys av olika stadstyper och perspektiv på hållbar utveckling samt färdighet i presentationsteknik och förmåga att överföra mer abstrakta planeringsmål till konkreta stadsbyggnadsförslag. Kursen ger praktisk träning i att framställa två typer av planeringsdokument, detaljplan samt illustrationsplan. Vid slutförd kurs ska studenten:

 • Kunna framställa en formell detaljplan.
 • Kunna framställa ett förslag till illustrationsplan.
 • Kunna göra en systematisk analys av stadsmiljöer från olika tidsperioder.
 • Ha gjort ett konkret förslag till en stadsdel, från målformulering till detaljerad beskrivning av bebyggelse, trafik, natur, funktioner och karaktär.
 • Ha förvärvat grundläggande färdighet i att på ett pedagogiskt sätt presentera och argumentera för förslag till ny bebyggelse.
 • Ha förvärvat en grundläggande förståelse för olika stadsmiljöers funktionssätt liksom relationen mellan trafik och bebyggelse.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

slutföra kurser: 

AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp

AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande högskolebehörighet samt AH1030 stadsutveckling och transportsystem eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Detaljplan, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Stadstyper, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN4 - Illustrationsplan, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänt på kursen krävs godkänd tentamen (TEN2, 3,0 hp) och godkända övningar: detaljplan (ÖVN2; 1,5 hp), stadstyper (ÖVN3; 1,0 hp), illustrationsplan (ÖVN4; 2,0 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Tigran Haas

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1103

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Planeringsteori, grundkurs

Kontaktperson

Jerker Anders Söderlind, jerkerso@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod: 1N1503