AG1103 Stads- och trafikplanering, fortsättningskurs 7,5 hp

Urban and Traffic Planning, Continuation Course

Kursen behandlar stads- och trafikplanering på detaljplanenivå, och ger såväl praktiska som teoretiska kunskaper om bebyggelsens och trafiksystemens utformning på kvarters- och stadsdelsnivå.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 STP-fk för programstuderande

VT20 STP-fk för programstuderande

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge praktisk förståelse om sambandet mellan byggd miljö och planerarens arbetsredskap. Kursen ger verktyg för analys av olika stadstyper och perspektiv på hållbar utveckling samt färdighet i presentationsteknik och förmåga att överföra mer abstrakta planeringsmål till konkreta stadsbyggnadsförslag. Kursen ger praktisk träning i att framställa två typer av planeringsdokument, detaljplan samt illustrationsplan. Vid slutförd kurs ska studenten:

 • Kunna framställa en formell detaljplan.
 • Kunna framställa ett förslag till illustrationsplan.
 • Kunna göra en systematisk analys av stadsmiljöer från olika tidsperioder.
 • Ha gjort ett konkret förslag till en stadsdel, från målformulering till detaljerad beskrivning av bebyggelse, trafik, natur, funktioner och karaktär.
 • Ha förvärvat grundläggande färdighet i att på ett pedagogiskt sätt presentera och argumentera för förslag till ny bebyggelse.
 • Ha förvärvat en grundläggande förståelse för olika stadsmiljöers funktionssätt liksom relationen mellan trafik och bebyggelse.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en fortsättning på Stads- och trafikplanering, grundkurs som behandlar planering på översiktsplanenivå. Föreliggande kurs gäller detaljplanenivån. Kursen ger kunskaper om stadens bebyggelse och funktioner med särskild betoning på sambandet mellan bebyggelsen och trafik. Deltagarna tränas i att analysera stadsbyggnadsfrågor och utifrån detta föreslå lämpliga lösningar för bebyggelse- och trafiklösningar på kvarters- och stadsdelsnivå. Kursen behandlar såväl praktiskt som teoretiskt detaljplaneringens metoder och redskap och tränar deltagarna att tillämpa metoderna.

Två individuella övningsuppgifter genomförs. Dels framställs en formell detaljplan enligt plan- och bygglagen, utifrån en given byggd miljö. Dels görs en beskrivning av stadstyper som besöks på en studieresa. En gruppuppgift genomförs som består i att framställa en illustrationsplan med text och övrigt presentationsmaterial för en mindre stadsdel. Individuell litteraturtentamen.

Kursupplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning.

Vidare krävs AH1021 Stads- och trafikplanering grundkurs eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande högskolebehörighet samt AH1030 stadsutveckling och transportsystem eller motsvarande.

Litteratur

Sustainable Urbanism, Douglas Farr, 2008.
Kurskompendium.

Bredvidläsning:
Stadsplanering i Sverige, Kell Åström, 1993.
Den svenska trädgårdsstaden, Johan Rådberg, 1994
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, Boverket, 2002.
Bostadsbestämmelser, Hans Örnhall, 2009.
Trafik för en attraktiv stad, Boverket m fl, 2007

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Detaljplan, 1,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Stadstyper, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN4 - Illustrationsplan, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För godkänt på kursen krävs godkänd tentamen (TEN2, 3,0 hp) och godkända övningar: detaljplan (ÖVN2; 1,5 hp), stadstyper (ÖVN3; 1,0 hp), illustrationsplan (ÖVN4; 2,0 hp).

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Kontaktperson

Jerker Anders Söderlind, jerkerso@kth.se

Examinator

Tigran Haas <tigran.haas@abe.kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1N1503

Påbyggnad

Planeringsteori, grundkurs

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.