AG1104 Planeringsteori, grundkurs 7,5 hp

Planning Theory, Basic Course

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Planeringsteori (AG1104) handlar om samhällsplaneringen som en process och planeringens resultat i form av byggd miljö. Kursen tar utgångspunkt i en översikt över stadens utvecklingshistoria och de samhällskrafter och idéer som format städer under olika epoker. Här ingår olika stadsbyggnadsideal och föreställningar om planering som en process liksom ett samspel mellan olika aktörer/intressen.

Med dessa utgångspunkter behandlas grundläggande planeringsteori och dess begrepps­appa­rat över tiden. I kursen behandlas samhällsplaneringens organisation och genomförande med utgångspunkt i aktuella stadsbyggnadsexempel. I detta innefattas hur planeringssystem och planeringsprocesser fungerar på främst kommunal nivå, men också på regional och nationell nivå. Under kursen diskuteras olika aktörers roller i planeringen samt aktörernas relationer. Det gäller särskilt planerarnas roll i stadsbyggandet (planeraren som designer, analytiker och/eller kommunikatör) och för­hållan­det mellan privata och offentliga aktörer, samt medborgarnas roll i planeringen.

Lärandemål *

Efter genomförd kurs ska du kunna:

 • översiktligt beskriva stadens bebyggelsehistoria och ge exempel på drivkrafter som format staden under olika tidsperioder;
 • karaktärisera och härleda dagens urbana mönster i ett historiskt perspektiv;
 • redogöra för dominerande planeringsteoretiska ideal under modern tid och förklara likheter och skillnader dem emellan;
 • med utgångspunkt i ett samtida stadsbyggnadsärende identifiera, beskriva och jämföra centrala aktörer i planeringen, deras drivkrafter och relationer till varandra;
 • med utgångspunkt i ett samtida stadsbyggnadsärende samt genom tillämpande av tidigare tillägnade planlagstiftningskunskaper, på teoretisk grund beskriva, analysera och kritiskt diskutera planeringens kontext, planeringens processer och planeringens utfall.

Kursupplägg

Kursens stomme består av en serie föreläsningar om planeringens teori och praktik. Föreläsningarna behandlar olika perspektiv på planering som en process och planeringens resultat i form av byggd miljö. Övningar och seminarier syftar till aktiv tillämpning och diskussion av olika teoretiska perspektiv på planering. I kursen ingår ett projektarbete omfattande en fallstudie av ett aktuellt stadsbyggnadsärende.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning samt AI1501 Plan-, bygg- och miljörätt eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl. svenska B och engelska A el. motsv.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursbok: Taylor, N. (2005 [1998]) Urban Planning Theory since 1945. London: SAGE Publications.

Kompendium med utvalda texter.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbetet utförs i grupp och redovisas skriftligt och muntligt, samt inkluderar muntlig opposition på annan grupps uppsats vid avslutande seminarium.

Tentamen är uppdelad på två skriftliga ”kontrollskrivningar” under kursens gång samt avslutande hemtentamen.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd tentamen (TENA; 3 hp), godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp), aktiv medverkan i seminarier och övningar (SEM1; 1.5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Maria Håkansson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1104

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Det förflutna i framtidens stad

Kontaktperson

Maria Håkansson, maria.hakansson@abe.kth.se, tel 08-7909280

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Första prio: Obligatorisk kurs för SP(CSAMH3) och TT(CSAMH3).

Gammal kod: 1N1504