AG1104 Planeringsteori, grundkurs 7,5 hp

Planning Theory, Basic Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60208

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Maria Håkansson <maria.hakansson@abe.kth.se>

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna:

 • översiktligt beskriva stadens bebyggelsehistoria och ge exempel på drivkrafter som format staden under olika tidsperioder;
 • karaktärisera och härleda dagens urbana mönster i ett historiskt perspektiv;
 • redogöra för dominerande planeringsteoretiska ideal under modern tid och förklara likheter och skillnader dem emellan;
 • med utgångspunkt i ett samtida stadsbyggnadsärende identifiera, beskriva och jämföra centrala aktörer i planeringen, deras drivkrafter och relationer till varandra;
 • med utgångspunkt i ett samtida stadsbyggnadsärende samt genom tillämpande av tidigare tillägnade planlagstiftningskunskaper, på teoretisk grund beskriva, analysera och kritiskt diskutera planeringens kontext, planeringens processer och planeringens utfall.

Kursens huvudsakliga innehåll

Planeringsteori (AG1104) handlar om samhällsplaneringen som en process och planeringens resultat i form av byggd miljö. Kursen tar utgångspunkt i en översikt över stadens utvecklingshistoria och de samhällskrafter och idéer som format städer under olika epoker. Här ingår olika stadsbyggnadsideal och föreställningar om planering som en process liksom ett samspel mellan olika aktörer/intressen.

Med dessa utgångspunkter behandlas grundläggande planeringsteori och dess begrepps­appa­rat över tiden. I kursen behandlas samhällsplaneringens organisation och genomförande med utgångspunkt i aktuella stadsbyggnadsexempel. I detta innefattas hur planeringssystem och planeringsprocesser fungerar på främst kommunal nivå, men också på regional och nationell nivå. Under kursen diskuteras olika aktörers roller i planeringen samt aktörernas relationer. Det gäller särskilt planerarnas roll i stadsbyggandet (planeraren som designer, analytiker och/eller kommunikatör) och för­hållan­det mellan privata och offentliga aktörer, samt medborgarnas roll i planeringen.

Kursupplägg

Kursens stomme består av en serie föreläsningar om planeringens teori och praktik. Föreläsningarna behandlar olika perspektiv på planering som en process och planeringens resultat i form av byggd miljö. Övningar och seminarier syftar till aktiv tillämpning och diskussion av olika teoretiska perspektiv på planering. I kursen ingår ett projektarbete omfattande en fallstudie av ett aktuellt stadsbyggnadsärende.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning samt AI1501 Plan-, bygg- och miljörätt eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl. svenska B och engelska A el. motsv.

Litteratur

Kursbok: Taylor, N. (2005 [1998]) Urban Planning Theory since 1945. London: SAGE Publications.

Kompendium med utvalda texter.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektarbetet utförs i grupp och redovisas skriftligt och muntligt, samt inkluderar muntlig opposition på annan grupps uppsats vid avslutande seminarium.

Tentamen är uppdelad på två skriftliga ”kontrollskrivningar” under kursens gång samt avslutande hemtentamen.

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TENA; 3 hp), godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp), aktiv medverkan i seminarier och övningar (SEM1; 1.5 hp)

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Kontaktperson

Maria Håkansson, maria.hakansson@abe.kth.se, tel 08-7909280

Examinator

Maria Håkansson <maria.hakansson@abe.kth.se>

Övrig information

Första prio: Obligatorisk kurs för SP(CSAMH3) och TT(CSAMH3).

Gammal kod: 1N1504

Påbyggnad

Det förflutna i framtidens stad

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.