Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Planering och styrning av urban och regional utveckling

Det övergripande syftet med kursen är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om svensk samhällsplanering på lokal och regional nivå, och hur den praktiskt utförs. Det innefattar hur samhällsplaneringsprocesser organiseras och de institutionella ramverken, planeringens arbetsmetoder och verktyg, kunskapsunderlag och planeringsdokument, centrala  aktörer och deras roller.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AG1137 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenter grundläggande kunskaper om svensk samhällsplanering lokal och regional nivå. Det innefattar hur samhällsplaneringsprocesser organiseras och de institutionella ramverken, planeringens arbetsmetoder och verktyg, kunskapsunderlag och planeringsdokument, centrala  aktörer och deras roller.

Kursen behandlar svensk samhällsplanering med tyngdpunkt i markanvändnings- och transportplanering, och samspelet mellan dessa. Utgångspunkten är det svenska planeringssystemet enligt PBL där kommuner spelar en central roll genom översiktsplanen, områdesbestämmelser och detaljplaner. Då den kommunala fysiska planeringen berörs av planer och verksamheter inom andra ansvarsområden, är även samordningen mellan kommuner, olika myndigheter och andra förvaltningsnivåer en viktig fråga i kursen. Kursen behandlar också den planeringsverksamhet som sker på regional nivå. Här behandlas regionplaner enligt PBL utifrån Stockholmsregionens planering, de regionala utvecklingsprogrammen samt det regionala strukturbildsarbete och liknande programarbete som sker på regional nivå.

Samhällsplanering ger stöd i arbetet med urban och regional utveckling där privata och offentliga aktörer genom olika insatser och investeringar påverkar utformning

Kursen består av 3 delar:

- föreläsningar, litteraturstudier och seminarier som behandlar det svenska planeringssytemet, det vill säga dess aktörer, processer, planer, verktyg och institutionella förutsättningar och samverkan mellan olika parter i arbetet med hållbar urban och regional utveckling. Studenterna examineras med en skriftlig examination (A-F)

- indivuella inlämningar till seminarier som förbereder studenterna för skriftlig examen (P/F)

- grupparbete där dagens samhällsplanering studeras utifrån konkreta planer och projekt. Gruppen sammanställer sina resultat i en rapport och redovisar rapporten på ett avslutande seminarium. (P/F)

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om svensk samhällsplanering på lokal och regional nivå, och hur den praktiskt utförs. Det innefattar hur samhällsplaneringsprocesser organiseras och de institutionella ramverken, planeringens arbetsmetoder och verktyg, kunskapsunderlag och planeringsdokument, centrala  aktörer och deras roller. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

- redogöra för samhällsplaneringens syften och motiv samt den svenska samhällsplaneringens utveckling

- beskriva och diskutera det svenska plansystemet och relationen mellan planer och program för markanvändningsplanering och transportplanering

- redogöra för olika planeringsmodeller och planeringsverktyg som praktiskt används på olika nivåer och diskutera vilka för- och nackdelar de kan innebära

- beskriva kommunal fysisk planering med utgångspunkt i lagstiftning, deltagande aktörer och olika plandokument samt hur den kopplas till planering inom andra områden eller på andra nivåer

- analysera hur olika lokala och regionala förutsättningar påverkar den kommunla fysiska planeringen

- beskriva hur kommunal och regional planering och dess verktyg kan främja hållbar utveckling

Kursupplägg

Undervisningsspråk: svenska

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Aktiv deltagande i kurs AH1030 Stadsutveckling och transportsystem

Rekommenderade förkunskaper

Behörighet för antagning till Civilingenjörsutbildning 300 hp inom Samhällsbyggnad eller Energi och Miljö

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Urval av vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer samt officiella dokument

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete i grupp, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarieuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

TEN1; 4,0hp skriftlig examination (A-F)

PRO1: 2,0 hp projektarbete i grupp (P/F)

SEM1:1,5 hp Seminarier 1,5 hp (P/F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Håkansson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1137

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Brokking (peter.brokking@abe.kth.se) 08-790 9270