AG1167 Säkerhet och trygghet i praktiken 6,0 hp

Safety in the making

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20028

 • Kursen startar

  2019-02-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- Förklara innebörden av säkerhet som ett flerdimensionellt koncept som härstammar från överlappande sociala konstruktioner långt bortom den analyserade skalan.

- Tillämpa och kritiskt utvärdera de huvudsakliga tillgängliga teorierna som länkar brott och säkerhet till offentliga miljöer.

- Erhålla en nyanserad syn på brott och säkerhet i offentliga miljöer från en mängd olika perspektiv: användare, vetenskapsmän och utövare.

- Ha en förståelse för intersektionalitet av säkerhet och utmaningarna som det kan påtvinga på planeringsutövande.

- Använda relevant kunskap till att informera planeringsutövande när en handskas med säkerhetsfrågor i offentliga miljöer.

Kursens huvudsakliga innehåll

 Säkerhet och trygghet är en mänsklig rättighet- att känna sig fri från risk och rädsla är livsviktigt för alla människor. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mestfundamentala individuella behoven- en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter frirörelse. Risken att vara ett brottsoffer är ett hot mot just denna fundamentala rättighet. Beroende på vem du är, när och var du är- allt detta tillsammans- definierar risken avbrottsoffrande. I denna kurs tittar vi på sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund ochidentitet korsar varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Så som vissaindivider och grupper i samhället är mer sårbara mot brott än andra, är bestämda platser somär större brottsmåltavlor än resten av staden. Vidare tittar vi på specifika fysiska ochsociala miljöegenskaper av dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vi åtar osssynvinkeln som säger att miljön är inte en brottsbestämmare utan snarare ett villkor, något som uppmuntrar brottmöjligheter, och ibland minskar dem. Om vi kan förstå dessa villkor bättre, vi kan öka chanserna att på ett mer lyckande sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre decennier av teorier om brott och miljöer som ett sättatt bygga upp kunskap till mer medvetna handlingar under planering för säkra miljöer.

Kursupplägg

Denna kurs består av föreläsningar och praktiska övningar (fältarbeten), med besök till utvalda offentliga platser i Stockholmsområdet. Konkreta exempel ger studenterna en bättre förståelse för teorineras relevans för det praktiskt arbetet med brott och brottförebyggande åtgärder. Fältarbete är därmed en central och obligatorisk del av kursen.

Utöver föreläsningar ingår litteraturstudier i kursen. Med utgångspunkt i litteraturen ska studenterna göra en litteraturuppgift som diskuteras på ett seminarium.

I kursen ingår även en gruppuppgift som består av ett projektarbete. I grupper av max två, tränas studenter att ”göra ett case” och arbeta med teorin och verktygen under kursens gång. Studenter måste visa att de använder sig av det de har lärt sig under kursen för att utarbeta det slutgiltiga projektet (enligt avsedda lärandemål), presentera erhållna resultat och göra en kritisk bedömning. En skriftlig rapport ska lämnas in till läraren.

Resultat av slutprojektet kommer att visas av studenter i form av affischer i en utsedd offentlig miljö- texten från ”case” studierna borde sammanfattas- studenter står bredvid affischerna och är förberedda på att presentera sina ”case” studier och svara på frågor.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet och 30 hp inom urban och regional planering, geografi, kriminologi, miljövetenskap eller motsvarande alternativt yrkeserfarenhet med relevans för ämnet.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande högskolebehörighet och 30 hp inom urban och regional planering, geografi, kriminologi, miljövetenskap eller motsvarande alternativt yrkeserfarenhet med relevans för ämnet.

Litteratur

Huvudlitteraturen under kursen är: Cozens, P. (2016) Think Crime! och Ceccato, V. (2013) Moving safely. Därutöver kommer det att ingå artiklar med koppling till föreläsningarna.

Examination

 • INL1 - Individuell inlämning, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete i grupp, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

INL1 individuell uppgift 3,0 hp P/F

PRO1 projektarbete i grupp 3,0 hp P/F

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Kontaktperson

Vania Ceccato, 08-7908625 (vania.ceccato@abe.kth.se)

Examinator

Vania Ceccato <vania.ceccato@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2018.