Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Säkerhet och trygghet är en mänsklig rättighet- att känna sig fri från risk och rädsla är livsviktigt för alla människor. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven- en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Risken att vara ett brottsoffer är ett hot mot just denna fundamentala rättighet. Beroende på vem du är, när och var du är- allt detta tillsammans- definierar risken av brottsoffrande. I denna kurs tittar vi på sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet korsar varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Så som vissa individer och grupper i samhället är mer sårbara mot brott än andra, är bestämda platser som är större brottsmåltavlor än resten av staden. Vidare tittar vi på specifika fysiska och sociala miljöegenskaper av dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vi åtar oss synvinkeln som säger att miljön är inte en brottsbestämmare utan snarare ett villkor, något som uppmuntrar brottmöjligheter, och ibland minskar dem. Om vi kan förstå dessa villkor bättre, vi kan öka chanserna att på ett mer lyckande sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre decennier av teorier om brott och miljöer som ett sätt att bygga upp kunskap till mer medvetna handlingar under planering för säkra miljöer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AG116V (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Säkerhet och trygghet är en mänsklig rättighet- att känna sig fri från risk och rädsla är livsviktigt för alla människor. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven- en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Risken att vara ett brottsoffer är ett hot mot just denna fundamentala rättighet. Beroende på vem du är, när och var du är- allt detta tillsammans- definierar risken av brottsoffrande.

I denna kurs tittar vi på sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet korsar varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Så som vissa individer och grupper i samhället är mer sårbara mot brott än andra, är bestämda platser som är större brottsmåltavlor än resten av staden. Vidare tittar vi på specifika fysiska och sociala miljöegenskaper av dessa platser i förhållande till brottshändelser.

Vi åtar oss synvinkeln som säger att miljön är inte en brottsbestämmare utan snarare ett villkor, något som uppmuntrar brottmöjligheter, och ibland minskar dem. Om vi kan förstå dessa villkor bättre, vi kan öka chanserna att på ett mer lyckande sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre decennier av teorier om brott och miljöer som ett sätt att bygga upp kunskap till mer medvetna handlingar under planering för säkra miljöer.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • innebörden av säkerhet som ett flerdimensionellt koncept som härstammar från överlappande sociala konstruktioner långt bortom den analyserade skalan.
  • Tillämpa och kritiskt utvärdera de huvudsakliga tillgängliga teorierna som länkar brott och säkerhet till offentliga miljöer.
  • Erhålla en nyanserad syn på brott och säkerhet i offentliga miljöer från en mängd olika perspektiv: användare, vetenskapsmän och utövare.
  • Ha en förståelse för intersektionalitet av säkerhet och utmaningarna som det kan påtvinga på planeringsutövande.
  • Använda relevant kunskap till att informera planeringsutövande när en handskas med säkerhetsfrågor i offentliga miljöer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet och 15 hp inom urban och regional planering, geografi, kriminologi, miljövetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Praktisk kunskap välkomnas. Vi välkomnar särskilt er som är utövare i kommuner eller regioner i Sverige med intresse i säkerhets- och trygghetsfrågor planerare, säkerhetsexperter och liknande (till exempel, om du jobbar på kolletiktrafiken eller en shopping centrum)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Individuell inlämning, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Vania Ceccato

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG116V

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vania Ceccato, vania.ceccato@abe.kth.se

Övrig information

AVSEDD FÖR YRKESVERKSAMMA INOM BRANSCHEN!